ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ

  วัดดอยพระธาตุ

 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่กุ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนน
  ศุนย์เด็กเล็ก
  อินเตอร์เน็ทตำบล

 
ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน "ประเพณีวันช้างไทย" ในวันที่ 13 มีนาคม 2557 ณ สำ [ 11 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 49 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาจ้างโครงการสร้างห้องน้ำสำหรับโรงเรียน ตชด.ศึกษาสงเคราะห์ 2 [ 21 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 88 
ขอประชาสัมพันธ์ "โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ." [ 25 ธ.ค. 2556 ]   อ่าน 57 
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลแ [ 13 ธ.ค. 2556 ]   อ่าน 68 
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก [ 10 ก.ค. 2556 ]   อ่าน 263 
 
สถ.จ.ตาก (อบต.สามเงา)ประมูลจ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลขที่ E3/2557 [ 18 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ตาก (อบต.สามเงา)ประมูลจ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลขที่ E2/2557 [ 18 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.ตาก (อบต.สามเงา)ประมูลจ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลขที่ E1/2557 [ 18 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 1 
   


วันปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2556 โรงเรียน ตชต ศึกษาสงเคราะห์ 2 สังกัด อบต.แม่กุ [ 25 มี.ค. 2557 ] อ่าน 58 


"ประเพณีวันช้างไทย" ในวันที่ 13 มีนาคม 2557 ณ สำนักสงฆ์บ้านปูเต้อ หมู [ 13 มี.ค. 2557 ] อ่าน 72 
   
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 สน.มถ. มท 0892.3/ว564 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 เม.ย. 2557 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว44  [ 18 เม.ย. 2557 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว45  [ 18 เม.ย. 2557 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันเทศบาล ประจำปี 2557 ด่วนมาก สล. มท 0801.3/ว895  [ 17 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.4/ว600 [บัญชีรายชื่อ]  [ 17 เม.ย. 2557 ]
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เงินลงทุน กค. มท 0803/ว595  [ 17 เม.ย. 2557 ]
ระเบียบกระทรางการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว592  [ 17 เม.ย. 2557 ]
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว599  [ 17 เม.ย. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2557 ด่วน สล. [ใบสมัคร] [ประกาศ]  [ 17 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 7-8 สน.กศ. มท 0893.4/ว573,ว574 [รายชื่อ]  [ 11 เม.ย. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2557 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 33 และ 34 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว597  [ 11 เม.ย. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว596  [ 11 เม.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของ อปท. ในการสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบล และจังหวัด รุ่นที่ 1-6 สน.สส. มท 0891.3/ว544 [บัญชีรายชื่อ]  [ 11 เม.ย. 2557 ]
การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว38  [ 11 เม.ย. 2557 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปี 2557 (รุ่นที่ 2) ศส. [บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 2]  [ 11 เม.ย. 2557 ]
ซ้อมความเข้าใจวิธีการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) ย้อนหลังในระบบ GFMIS (เพิ่มเติม) กค. มท 0803/ว589  [ 10 เม.ย. 2557 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/588  [ 10 เม.ย. 2557 ]
หารือคุณวุฒิการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก กรณีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต สน.บถ. มท 0809.9/ว12  [ 10 เม.ย. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว587 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 เม.ย. 2557 ]
การจัดการแข่งขัน "ไทคัพ" มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 สน.กศ. มท 0893.4/ว565  [ 10 เม.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว586  [ 10 เม.ย. 2557 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2556 (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.1/ว578  [ 9 เม.ย. 2557 ]
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคล ทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2557 รุ่นที่ 6, รุ่นที่ 7 สน.บถ. มท 0809.9/ว11 [รุ่นที่ 6] [รุ่นที่ 7]  [ 9 เม.ย. 2557 ]
ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/2892  [ 9 เม.ย. 2557 ]
การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา กรณีบุคคลยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรที่ ก.ท. กำหนด สน.บถ. มท 0809.9/ว10  [ 9 เม.ย. 2557 ]
 
 
รับสมัคร ผู้จัดการสำนักงาน โรงงานการ์เม้นท์ (20 ธ.ค. 2556)    อ่าน 85  ตอบ 0  
ต้องการด่วน (13 ส.ค. 2556)    อ่าน 163  ตอบ 0  
 
สถ.จ.ตาก ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกันภัยรถยนต์ทั่วไทย โทร.086- (18 เม.ย. 2557)    อ่าน 3  ตอบ 0
ทต.อุ้มผาง ขอเชิญสมัครอบรม “เทคนิคก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ” วันที่ 14-16 พฤษภา (17 เม.ย. 2557)    อ่าน 7  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกันภัยรถยนต์ทั่วไทย โทร.086- (17 เม.ย. 2557)    อ่าน 6  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกันภัยรถยนต์ทั่วไทย โทร.086- (12 เม.ย. 2557)    อ่าน 8  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกันภัยรถยนต์ทั่วไทย โทร.086- (11 เม.ย. 2557)    อ่าน 6  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ขอทราบระเบียบการลาออกของพนักงานจ้างตามภารกิจจ้า (11 เม.ย. 2557)    อ่าน 4061  ตอบ 10
สถ.จ.ตาก ผู้สอบแข่งขันอบต.แม่ปะ อ.แม่สอด (10 เม.ย. 2557)    อ่าน 5637  ตอบ 76
สถ.จ.ตาก ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกันภัยรถยนต์ทั่วไทย โทร.086- (10 เม.ย. 2557)    อ่าน 11  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ต้องการสอบเปลี่ยนสายงานเป็น "นักพัฒนาชุมชน 3-5/6" (9 เม.ย. 2557)    อ่าน 8678  ตอบ 47
สถ.จ.ตาก ความทุกข์ข้าราชการประจำ (9 เม.ย. 2557)    อ่าน 18  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก รับพยาบาลวิชาชีพ (9 เม.ย. 2557)    อ่าน 16  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก อยากย้ายกับตาก (9 เม.ย. 2557)    อ่าน 672  ตอบ 7
สถ.จ.ตาก ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกันภัยรถยนต์ทั่วไทย โทร.086- (9 เม.ย. 2557)    อ่าน 10  ตอบ 0
ทต.ทุ่งหลวง ขอเชิญสมัครอบรม “การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย SketchUp” วันที่ 21-25 เมษายน 2 (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 15  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก หนึ่งจังหวัด หนึ่งทะเลสาบ (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 79  ตอบ 1
สถ.จ.ตาก ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกันภัยรถยนต์ทั่วไทย โทร.086- (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.พบพระ สอบถาม (6 เม.ย. 2557)    อ่าน 19  ตอบ 0
ทต.พบพระ ศูนย์สุขภาพเทศบาลพบพระ เสื่อมโทรม (5 เม.ย. 2557)    อ่าน 277  ตอบ 5
สถ.จ.ตาก ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกันภัยรถยนต์ทั่วไทย โทร.086- (5 เม.ย. 2557)    อ่าน 22  ตอบ 0
ทต.พบพระ สอบถามตำแหน่งงานว่าง (4 เม.ย. 2557)    อ่าน 505  ตอบ 4
   
   
ด่วนที่สุด เร่งรัดติตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่หนังสือ ด่วนที่สุด ตก0023.3/ ว 322 ลงวันที่ 3 เม.ย. 2557 [ 4 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 114 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขัน [ 31 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 86 
แจ้งโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯการใช้งานระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) [ 27 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 130 
การเข้าถึงข้อมูลหนังสือราชการของ สถจ.ตาก [ 24 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 246 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 11 เมษายน 2557 [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 94 
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจากการเดินทางไปทัศนศึกษาด้วยรถโดยสารสาธารณะ [ 8 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 53 
การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2557 [ 8 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 31 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 3 เมษายน 2557 [ 3 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 145 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม ฯ [ 1 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 98 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ครั้งที่ 2 [ 31 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 141 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ครั้งที่ 1 [ 31 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 129 
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 27 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 95 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 18 มีนาคม 2557 [ 27 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 131 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 27มีนาคม 2557 [ 27 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 175 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 26 มีนาคม 2557 [ 26 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 191 
การตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานที่ทิ้งขยะ [ 24 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 38 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนา อปท.ต้นแบบ ฯ [ 24 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 64 
ด่วนที่สุด ขอให้รายงานสถานที่ทิ้งขยะ [ 24 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 67 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 12 มีนาคม 2557 [ 13 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 225 
แจ้งจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ โอนเดือนมีนาคม 2557 [ 13 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 256