พืชผักสวนครัว  


แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แม่กุหลวง (ไร่ขวัญข้าว)

 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่กุ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนน
  ศุนย์เด็กเล็ก
  อินเตอร์เน็ทตำบล

 
[ 18 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 20 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแ [ 18 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 24 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหา [ 18 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 21 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม [ 18 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 20 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี [ 18 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 22 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี [ 18 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 17 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์ก [ 14 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 20 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ [ 14 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 19 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ [ 12 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 27 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ [ 12 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 25 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำป [ 12 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 24 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและแผนปราบป [ 12 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 22 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและแผนปราบ [ 12 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 18 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอ [ 11 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 34 
อบต.แมุ่กประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างประปาผิวดิน ม.9 [ 7 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 51 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 25 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 37 
ประกาศประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕ [ 24 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 52 
อบต.แม่กุประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.9 ด้วยระบบอิเล็กทรอน [ 1 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 49 
ใบสมัครการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล แม่กุริมเมยคัพ ครั้งที่ 3 [ 28 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 104 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน ตชด.ศึกษาสงเคาระห์ 2 [ 23 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 96 
 
ทต.พบพระ เทศบาลตำบลพบพระ ร่วมกันขุดลอกรางระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลฯ [ 22 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านตาก ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาก เรื่อง โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ [ 22 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.ประดาง [ 22 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
   
   
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์สำหรับประสานการสอบแข่งขัน ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1933  [ 21 ก.ย. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน กันยายน 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1931 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2560 ]
เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว932  [ 21 ก.ย. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผูู้มีสิทธิเข้ารับการฝึึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กค. มท 0803.2/ว1930  [ 21 ก.ย. 2560 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) สน.คท. มท 0808.2/ว1928  [ 21 ก.ย. 2560 ]
พิจารณาเร่งดำเนินการพร้อมส่งแบบสรุปงบหน้าประมาณการรายรับและจัดทำงบประมาณรายจ่ายฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1924  [ 21 ก.ย. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1922  [ 20 ก.ย. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 28 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว1926  [ 20 ก.ย. 2560 ]
หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน สน.คท. มท 0808.2/ว1925  [ 20 ก.ย. 2560 ]
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1923  [ 20 ก.ย. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... สน.บถ. มท 0809.2/ว1821  [ 20 ก.ย. 2560 ]
มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว5289  [ 19 ก.ย. 2560 ]
ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1918  [ 19 ก.ย. 2560 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ในส่วนที่ไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1919 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2560 ]
ซักซ้อมแนวปฏิบัติเงินฝากคลังเพื่อดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1920  [ 19 ก.ย. 2560 ]
ขอเชิญประชุมผ่าน Web Conference ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ ว1917  [ 19 ก.ย. 2560 ]
การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1916  [ 19 ก.ย. 2560 ]
ขอเชิญส่งครูเข้ารับการอบรมหลักสูตร (โตไปไม่โกง) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1915  [ 19 ก.ย. 2560 ]
แจ้งผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2559 และกำหนดการมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2559 และมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2559 กศ. มท 0816.3/ว1914 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 19 ก.ย. 2560 ]
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1911  [ 18 ก.ย. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1894 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินการของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/9513, 9514 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2560)สน.คท. มท 0808.2/9515 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2560 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 18 ก.ย. 2560 ]
การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1866  [ 18 ก.ย. 2560 ]
 
 
สอบถามการรับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินฯ (24 ม.ค. 2560)    อ่าน 181  ตอบ 1  
พระเอกประจำอบต.แม่กุ สู้ภัยแล้ว (14 พ.ค. 2558)    อ่าน 328  ตอบ 0  
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่กุหลวง (12 พ.ค. 2558)    อ่าน 390  ตอบ 0  
 
อบต.แม่อุสุ เว็บไซต์ อบต.แม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (22 ก.ย. 2560)    อ่าน 172  ตอบ 3
ทต.แม่กลอง ทดสอบระบบ (21 ก.ย. 2560)    อ่าน 2  ตอบ 0
ทต.แม่กลอง เว็บไซต์ ทต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (18 ก.ย. 2560)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.โมโกร เว็บไซต์ อบต.โมโกร อำเภออ้มผาง จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 ก.ย. 2560)    อ่าน 14  ตอบ 0
ทต.ท่าสายลวด เว็บไซต์ ทต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 ก.ย. 2560)    อ่าน 175  ตอบ 2
อบต.ท้องฟ้า สมุนไพรหมอจำเริญ มาแล้ว++ (31 ส.ค. 2560)    อ่าน 31  ตอบ 0
อบต.ป่ามะม่วง สมุนไพรหมอจำเริญ มาแล้ว++ (31 ส.ค. 2560)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.แม่ระมาด สมุนไพรหมอจำเริญ มาแล้ว++ (31 ส.ค. 2560)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.เชียงทอง สมุนไพรหมอจำเริญ มาแล้ว++ (30 ส.ค. 2560)    อ่าน 19  ตอบ 0
ทต.แม่จัน อยากทราบตำแหน่งที่จะเปิดสอบครับ (10 ส.ค. 2560)    อ่าน 342  ตอบ 5
อบต.ขะเนจื้อ หน้าเว็บสวยจัง (9 ส.ค. 2560)    อ่าน 41  ตอบ 2
อบต.พระธาตุผาแดง น้ำปะปาบ้านค้างภิบาล (8 ส.ค. 2560)    อ่าน 340  ตอบ 3
อบต.พระธาตุผาแดง อยากทราบแนวทางแก้ปัญหาน้ำประปาในหมู่บ้าน (8 ส.ค. 2560)    อ่าน 1108  ตอบ 1
อบต.เชียงทอง ประชาสัมพันธ์การขาย (3 ส.ค. 2560)    อ่าน 25  ตอบ 0
อบต.ป่ามะม่วง เว็บไซต์ อบต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 ก.ค. 2560)    อ่าน 206  ตอบ 1
อบต.วังจันทร์ การทำงานของผู้บริหาร (27 ก.ค. 2560)    อ่าน 35  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ที่ไหนรับโอนย้ายบ้าง (19 ก.ค. 2560)    อ่าน 3258  ตอบ 27
อบต.เชียงทอง ((((+++ใครเคยเป็นโรคเบาหวานบ้าง+++)))) (17 ก.ค. 2560)    อ่าน 35  ตอบ 0
อบต.เชียงทอง ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (17 ก.ค. 2560)    อ่าน 28  ตอบ 0
อบต.ขะเนจื้อ เว็บไซต์ อบต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (7 ก.ค. 2560)    อ่าน 46  ตอบ 0
   
   
แจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ตาก 9/2560 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 [ 22 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 88 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 19 
ด่วนที่สุด (เพิ่มเติมแบบสำรวจ) แบบสำรวจผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติ โึครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 [ 22 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 24 
การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2560 [ 21 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 39 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 [ 21 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 40 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานเพิ่มเติม [ 20 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 32 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ห้องนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ 19 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 36 
ด่วนที่สุด เร่งรัดบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (INFO) [ 19 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 71 
ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลผู้บังคับบัญชาลูกเสือและยุวกาชาด [ 18 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 41 
ชอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 18 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 98 
ขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยจังหวัดตาก [ 15 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 88 
ด่วนทีสุด ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า [ 15 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 80 
โอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 96 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 [ 15 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 82 
ด่วนที่สุด การรายงานผลการดำเนินการตามโครงการ "ผยุงธรรม คํ้าไทย ถวายองค์ราชินี" [ 15 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 49 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 14 กันยายน 2560 [ 14 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 177 
โครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560 [ 13 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 41 
ด่วนที่สุด ขอส่งรายละเอียดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 [ 13 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 52 
ด่วนทีสุด ดำเนินการทำแบบสำรวจผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติ โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 [ 13 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 77 
การคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 4 [ 13 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 31