ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ

  วัดดอยพระธาตุ

 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่กุ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนน
  ศุนย์เด็กเล็ก
  อินเตอร์เน็ทตำบล

 
ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน "ประเพณีวันช้างไทย" ในวันที่ 13 มีนาคม 2557 ณ สำ [ 11 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 103 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาจ้างโครงการสร้างห้องน้ำสำหรับโรงเรียน ตชด.ศึกษาสงเคราะห์ 2 [ 21 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 153 
อบต.แม่กุประกาศาอสราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (Box Culver) ม.4 บ้านปู [ 15 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 82 
ขอประชาสัมพันธ์ "โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ." [ 25 ธ.ค. 2556 ]   อ่าน 107 
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลแ [ 13 ธ.ค. 2556 ]   อ่าน 117 
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก [ 10 ก.ค. 2556 ]   อ่าน 300 
 
อบต.วังหิน สำรวจแหล่งน้ำดิบใช้สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเกาะอ้ายด้วน หมู่ที่ 1 [ 22 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.น้ำรึม ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม สามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557 [ 22 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.อุ้มผาง ร่วมกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้แก่ประชาชน [ 22 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
   


วันปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2556 โรงเรียน ตชต ศึกษาสงเคราะห์ 2 สังกัด อบต.แม่กุ [ 25 มี.ค. 2557 ] อ่าน 129 


"ประเพณีวันช้างไทย" ในวันที่ 13 มีนาคม 2557 ณ สำนักสงฆ์บ้านปูเต้อ หมู [ 13 มี.ค. 2557 ] อ่าน 140 
   
แนวทางการดำเนินการต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1208  [ 19 ก.ค. 2557 ]
การจัดงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557" สน.กศ. มท 0893.3/ว1212  [ 18 ก.ค. 2557 ]
การกำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สน.บถ. มท 0809.2/ว1206  [ 18 ก.ค. 2557 ]
ประกาศเลื่อนการแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยฯ สพบ. มท 0807.3/ว1211  [ 18 ก.ค. 2557 ]
การปรับปรุงแบบตรวจประเมินการปฏิบัติราชการและนิเทศของ อปท. โดยคณะทำงานฯ (Core Team) ในด้านที่ 1 (ด้านการบริหารจัดการ) และด้านที่ 4 (ด้านการบริการสาธารณสุข) สน.มถ. มท 0892.4/ว1201 [ข้อเสนอแนะ ด้าน 1] [ข้อเสนอแนะ ด้าน 4]  [ 18 ก.ค. 2557 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1209  [ 18 ก.ค. 2557 ]
การตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาของชาวต่างประเทศ ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.9/ว19  [ 18 ก.ค. 2557 ]
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว12  [ 18 ก.ค. 2557 ]
การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลตามแบบการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2557 (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สน.สส. มท 0891.3/ว1200  [ 18 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 17 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1204  [ 17 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 16 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1203  [ 17 ก.ค. 2557 ]
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน สน.บถ. มท 0809.3/ว1891  [ 17 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป : สำหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการสนับสนุนการบริการสาธารณุสข และรายการรายจ่ายที่เป็นภาระผูกพัน (การสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1202  [ 17 ก.ค. 2557 ]
งดการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นบางมาตราเป็นการชั่วคราว ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว1890  [ 17 ก.ค. 2557 ]
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.2/ว1156  [ 17 ก.ค. 2557 ]
การรายงานผลการบันทึกข้อมูลการจัดเวทีเสวนาการแสดงความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูปของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ระดับท้องถิ่นลงในเว็บไซต์ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1199 [แบบรายงาน]  [ 16 ก.ค. 2557 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการกรอกข้อมูลใหม่เพื่อสำรวจคุณวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งหรือขึ้นบัญชี โดยคุณวุฒิ ป.บัณฑิต ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1193 [แบบรายงานฯ]  [ 16 ก.ค. 2557 ]
หารือการดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.3/ว1188  [ 16 ก.ค. 2557 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว1195 [รายชื่อรุ่นที่ 4] [รายชื่อรุ่นที่ 5] [รายชื่อรุ่นที่ 6]  [ 16 ก.ค. 2557 ]
สำรวจรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว1194  [ 16 ก.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.1/ว1178  [ 16 ก.ค. 2557 ]
ส่งสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์ (Logo) แคมเปญ "มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้" สล. มท 0801.3/ว 21 [เอกสารแนบ]  [ 16 ก.ค. 2557 ]
ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีรับโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1183  [ 15 ก.ค. 2557 ]
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2557 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1182  [ 15 ก.ค. 2557 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้าง อปท.ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว 5426  [ 11 ก.ค. 2557 ]
 
 
เทิดทูนสถาบัน (17 มิ.ย. 2557)    อ่าน 40  ตอบ 0  
รับสมัคร ผู้จัดการสำนักงาน โรงงานการ์เม้นท์ (20 ธ.ค. 2556)    อ่าน 145  ตอบ 0  
ต้องการด่วน (13 ส.ค. 2556)    อ่าน 215  ตอบ 0  
 
ทต.แม่ตาว เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (20 ก.ค. 2557)    อ่าน 8714  ตอบ 41
ทต.วังเจ้า เว็บไซต์ เทศบาลตำบลวังเจ้า จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (19 ก.ค. 2557)    อ่าน 2794  ตอบ 9
อบต.ด่านแม่ละเมา ปัญหาคับใจ (18 ก.ค. 2557)    อ่าน 22  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก อยากย้ายกลับตากแย่แล้วครับ (18 ก.ค. 2557)    อ่าน 63  ตอบ 1
สถ.จ.ตาก ที่ไหนบุคลากรว่างบ้างครับ (15 ก.ค. 2557)    อ่าน 25  ตอบ 0
อบต.วังหิน ถนนที่ถูกแม่น้ำปิงกัดเซาะ ม.๓ (15 ก.ค. 2557)    อ่าน 32  ตอบ 0
อบต.พระธาตุผาแดง สมัครงานบริษัท แน่นอนว่ารายรับของคุณจะไม่เหมือนเดิม * * * กต่อไป (10 ก.ค. 2557)    อ่าน 122  ตอบ 0
ทต.วังเจ้า การออม การลงทุน และภาระตัวไหนเยอะสุดมากแค่ไหนในการเลือกสมัครงาน (10 ก.ค. 2557)    อ่าน 149  ตอบ 0
ทต.อุ้มผาง สำหรับสินทรัพย์และเงินลงทุนในการหางาน (10 ก.ค. 2557)    อ่าน 112  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ที่ไหนรับโอนย้ายบ้าง (10 ก.ค. 2557)    อ่าน 1109  ตอบ 16
ทต.แม่ระมาด เว็บไซต์ ทต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (9 ก.ค. 2557)    อ่าน 803  ตอบ 6
สถ.จ.ตาก ขอทราบเรื่อง การเปิดกรอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (9 ก.ค. 2557)    อ่าน 37  ตอบ 0
ทต.ทุ่งหลวง เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ (9 ก.ค. 2557)    อ่าน 35  ตอบ 0
อบต.น้ำรึม ขอให้แก้ไขหน้าเว็บไซต์ (7 ก.ค. 2557)    อ่าน 53  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก หัวหน้าสำนักปลัดที่ไหนว่างบ้างคะ (6 ก.ค. 2557)    อ่าน 171  ตอบ 1
สถ.จ.ตาก ใครมีตัวอย่างผลงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปบ้าง (5 ก.ค. 2557)    อ่าน 44  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ความทุกข์ข้าราชการประจำ (3 ก.ค. 2557)    อ่าน 119  ตอบ 1
ทต.วังเจ้า เจ้าหน้าที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม (28 มิ.ย. 2557)    อ่าน 1297  ตอบ 9
อบต.แม่ปะ คิดถึงจร้า (26 มิ.ย. 2557)    อ่าน 40  ตอบ 0
ทต.แม่จะเรา สงสัยมั้กมาก (26 มิ.ย. 2557)    อ่าน 1292  ตอบ 2
   
   
การสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2557 [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 18 
การประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 25 
คู่มือการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2557 [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 29 
การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 28 
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ [ 18 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 35 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) [ 17 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 129 
การรายงานผลการบันทึกข้อมูลผลการจัดเวทีเสวนาการแสดงความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูป [ 16 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 89 
ด่วนที่สุด การรายงานการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2558 ให้แก่สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. [ 16 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 100 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค แก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/ว 8963 ลว.10 ก.ค.2557) [ 15 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 111 
แนวทางการรวบรวมประมวลผลข้อมูลเพื่อการปฏิรูปและบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซด์ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป [ 9 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 150 
ด่วนที่สุด การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงถนนที่ได้รับการถ่ายโอนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 8 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 147 
โครงการอบรมการใช้ระบบ e-plan ในการติดตามและประเมินแผนพัฒนาของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับบุคลากรของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2557 ที่หนังสือ ตก 0023.3/ว 7673 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2557 [ 13 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 172 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 23 
ขอรับการสนับสนุนข้อมูลที่ดินจกาสำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัด [ 21 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 24 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 [ 18 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 106 
การขยายเวลาการให้เงินลงทุนส่งเสริมการศึกาาของบุตรสมาชิก ประจำปี 2557 [ 18 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 35 
รายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 79 
แจ้งเวียนข้าราชการ เรื่อง แจ้งปรับค่าตอบแทนคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ตามประกาศของ คสช. [ 16 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 68 
มาตรการเร่งรัดด้านการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 69 
ด่วนที่สุด กรอกข้อมูลแบบความต้องการอาคารเรียนและครุภัณฑ์ทางการศึกษา [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 136