ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ

  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงไร่ขวัญข้าว

 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่กุ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนน
  ศุนย์เด็กเล็ก
  อินเตอร์เน็ทตำบล

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนค [ 27 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 9 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง รับสมัครบุคคลเบพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพ [ 6 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 45 
อบต.แม่กุแระกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.1 บ้านแม่กุหลวง (ข้างศาลาท้ายบ้าน) [ 16 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 42 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาจ้างถนน คสล. ม.9 บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง (คุ้มบ้านสัน) [ 16 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 39 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคืนหลักประกันสัญญา [ 15 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 33 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 9 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 54 
ขอเชิญร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 21 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 89 
ประชาสัมพันธ์องค์การหริหารส่วนตำบลแม่กุ [ 1 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 83 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 13 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 80 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเดินท่อประป [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 79 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารส่งน้ำ [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 63 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเ [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 71 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกร [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 70 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 88 
ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลแม่กุเรื่องแจ้งให้ไปยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำ [ 15 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 110 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 25 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 107 
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง [ 22 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 133 
ประชาสัมพันธ์ปิดงบประมาณประจำปี 2557 ของอบต.แม่กุ [ 20 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 111 
 
ทต.แม่ตาว เทศบาลตำบลแม่ตาวจัดกิจกรรม"แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558" [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศตรวจรับงานจ้าง [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.เชียงทอง ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลเชียงทองและส.อบต ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดช [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
   


ซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้บ้านโกช่วยหมู่ที่ 10 [ 6 ก.ค. 2558 ] อ่าน 33 


โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองน้ำเขียว หมู่ที่ 5 [ 1 ก.ค. 2558 ] อ่าน 50 
   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือนกรกฎาคม 2558) สน.คท. มท 0808.2/11403-11478 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ค. 2558 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1603  [ 28 ก.ค. 2558 ]
การอบรมพัฒนาครูแกนนำ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559 (Google App for Education) สน.กศ. มท 0893.1/ว1596  [ 27 ก.ค. 2558 ]
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1602  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment (ITA)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1601  [ 27 ก.ค. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.) สน.คท. มท 0808.5/ว38  [ 27 ก.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1597  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การสำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว72  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การปรับปรุงกำหนดราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว1598  [ 27 ก.ค. 2558 ]
ขออนุมัติสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เกินร้อยละสิบ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/11532-11538  [ 25 ก.ค. 2558 ]
ขออนุมัติสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เกินร้อยละสิบ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/11514-11531  [ 25 ก.ค. 2558 ]
การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1594  [ 25 ก.ค. 2558 ]
ขอให้ตรวจสอบยืนยันข้อมูลสถานะงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1585 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 24 ก.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาโครงการเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2558 รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 7 สน.บถ. มท 0809.9/ว26  [ 24 ก.ค. 2558 ]
แจ้งกำหนดการใหม่โครงการสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว1584  [ 24 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว1575 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารเพื่อการรับเงินเบี้ยยังชีพ สน.สส. มท 0891.3/ว1574  [ 23 ก.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/11200-11212 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ค. 2558 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1571  [ 23 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1566  [ 23 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 4 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2558 ]
แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ในฐานะราชการบริหารส่วนภูมิภาคเร่งรัดการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ (กระบวนงานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาต จำนวน 6 กระบวนงาน) รวมถึงดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว1565 [แบบรายงาน]  [ 22 ก.ค. 2558 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558 สน.คท. มท 0808.3/ว1562 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2558 ]
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว4114 [แบบ 1] [แบบ 2]  [ 21 ก.ค. 2558 ]
การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สน.บถ. มท 0809.9/ว25  [ 21 ก.ค. 2558 ]
 
 
ทำธุรกิจปั๊มน้ำมันไม่แพงอย่างที่คิด (23 มิ.ย. 2558)    อ่าน 43  ตอบ 0  
พระเอกประจำอบต.แม่กุ สู้ภัยแล้ว (14 พ.ค. 2558)    อ่าน 70  ตอบ 0  
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่กุหลวง (12 พ.ค. 2558)    อ่าน 69  ตอบ 0  
 
อบต.วาเล่ย์ BlackSpyTHT (29 ก.ค. 2558)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.วาเล่ย์ BlackSpyTHT (29 ก.ค. 2558)    อ่าน 4  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ที่ไหนมีตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนว่างบ้างคะ (28 ก.ค. 2558)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.นาโบสถ์ เรื่องการใช้สนามกีฬา (27 ก.ค. 2558)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.ด่านแม่ละเมา รับโอนย้ายนักวิชาการเงินและบัญชีค่ะ ตอนนี้ว่าง (27 ก.ค. 2558)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.ด่านแม่ละเมา อบต.ด่านแม่ละเมา รับโอน - ย้าย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ท่านใดสนใจลองติดต่อ (27 ก.ค. 2558)    อ่าน 655  ตอบ 2
อบต.เชียงทอง รบกวนสอบถามค่ะ ตามหาเพื่อน(ผู้พิการ) (23 ก.ค. 2558)    อ่าน 51  ตอบ 4
อบต.เชียงทอง คู่มือประชาชน (22 ก.ค. 2558)    อ่าน 64  ตอบ 1
ทต.แม่ระมาด ขั้นตอนการขอซ่อมแซมถนน (22 ก.ค. 2558)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.แม่หละ สอบพนักงานจ้าง (21 ก.ค. 2558)    อ่าน 47  ตอบ 0
อบต.พระธาตุผาแดง จำหน่าย –>เครื่องพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท น้ำยาฉีดพ่นหมอกควัน ในราคาพิเศษที่คุณพ (16 ก.ค. 2558)    อ่าน 41  ตอบ 2
อบต.พระธาตุผาแดง ทำธุรกิจปั๊มน้ำมันไม่แพงอย่างที่คิด (16 ก.ค. 2558)    อ่าน 40  ตอบ 1
สถ.จ.ตาก ประสงค์จะโอนย้าย (15 ก.ค. 2558)    อ่าน 33  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ที่ไหนรับโอนย้ายบ้าง (10 ก.ค. 2558)    อ่าน 1835  ตอบ 20
สถ.จ.ตาก รับโอน(ย้าย)พนง.ส่วนตำบลทุ่งหมอ (8 ก.ค. 2558)    อ่าน 73  ตอบ 1
ทต.วังเจ้า สอบถามตำแหน่งว่างของเทศบาลตำบลวังเจ้า (7 ก.ค. 2558)    อ่าน 142  ตอบ 3
อบต.พะวอ ขอข้อมูลแผน 3 ปี ของตำบลพะวอได้ไหมครับ (5 ก.ค. 2558)    อ่าน 1075  ตอบ 3
อบต.พระธาตุผาแดง จำหน่าย –>ชุดตรวจmetamphetamineในปัสสาวะ ราคาถูกสุดๆๆ ขายปลีก-ส่ง  (3 ก.ค. 2558)    อ่าน 45  ตอบ 1
ทต.แม่ระมาด ข่าวผู้ว่าเปิดศูนย์พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่แม่ระมาด (1 ก.ค. 2558)    อ่าน 34  ตอบ 0
อบต.รวมไทยพัฒนา ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีปีใหม่ม้ง (1 ก.ค. 2558)    อ่าน 68  ตอบ 3
   
   
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมโครงการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่ง ในวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ [ 29 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 21 
สรุป มติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๗/๒๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ [ 29 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 41 
สรุปมติ ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 [ 29 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 54 
โครงการอบรม "การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นจากระบบซี (PC) เป็นระบบแท่ง (Brandband) จังหวัดตาก [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 56 
หนังสือตอบรับขอตัวข้าราชการเป็นกรรมการคัดเลือกกรณีพิเศษ ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก [ 29 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 10 
รายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ี่ [ 29 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 16 
การขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้าประจำซึ่งมีกรณีหรือต้องหาวว่าการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 32 
อนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อบต.แม่สลิด) [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 22 
อนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อบจ.ตาก) [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 10 
การโอนเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 34 
ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (ประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ 2558 (อบต.ตากตก) [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 12 
อนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อบต.วังหิน) [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 20 
อนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อบต.แม่กุ) [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 13 
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทรงการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558 [ 27 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 41 
การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการใช้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยของ อปท.) [ 27 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 40 
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข [ 27 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 51 
การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 27 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 56 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 [ 27 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 86 
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค [ 27 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 51 
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 45