พืชผักสวนครัว  


แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แม่กุหลวง (ไร่ขวัญข้าว)

 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่กุ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนน
  ศุนย์เด็กเล็ก
  อินเตอร์เน็ทตำบล

 
การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2561 [ 16 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 6 
อบต.แม่กุ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 1 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 13 
แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 17 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 13 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุ [ 28 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 16 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 28 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 19 
[ 18 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 33 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแ [ 18 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 34 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหา [ 18 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 33 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม [ 18 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 33 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี [ 18 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 35 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี [ 18 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 24 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์ก [ 14 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 29 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ [ 14 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 30 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ [ 12 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 44 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ [ 12 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 40 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำป [ 12 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 34 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและแผนปราบป [ 12 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 31 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและแผนปราบ [ 12 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 33 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอ [ 11 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 41 
อบต.แมุ่กประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างประปาผิวดิน ม.9 [ 7 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 63 
 
ทต.บ้านตาก ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาก เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างต [ 17 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่อุสุ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ห [ 17 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่อุสุ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร [ 17 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
   
   
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2560 สน.คท. มท 0808.3/ว2542 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ย. 2560 ]
หนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร กค. มท 0803.3/ว2540  [ 16 พ.ย. 2560 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 16 พ.ย. 2560 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2518  [ 16 พ.ย. 2560 ]
การอนุมัติไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว6499  [ 16 พ.ย. 2560 ]
การจัดงานเทศกาลข้าวใหม่ ด่วนมาก กยผ. มท 0815.2/ว2503  [ 16 พ.ย. 2560 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว9504  [ 15 พ.ย. 2560 ]
สำรวจรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและขอประเมินวิทยฐานะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว2511 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 พ.ย. 2560 ]
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2498  [ 15 พ.ย. 2560 ]
ขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรม ครั้งที่ 2 กพส. มท 0810.5/ว2478  [ 15 พ.ย. 2560 ]
แบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว2486  [ 15 พ.ย. 2560 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2513  [ 15 พ.ย. 2560 ]
กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) และวิธีสอบราคา ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2514  [ 15 พ.ย. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2512  [ 15 พ.ย. 2560 ]
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2515  [ 15 พ.ย. 2560 ]
แนวทางการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท.พ.ศ.2552 และเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท.พ.ศ.2553 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2517  [ 15 พ.ย. 2560 ]
การขับเคลื่อนตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2499 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 พ.ย. 2560 ]
การสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วมดำเนินงานบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด กพส. มท 0810.5/ว6473  [ 14 พ.ย. 2560 ]
แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนชื่อและการยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.6/14141,14138  [ 14 พ.ย. 2560 ]
แจ้งให้จังหวัดตรวจติดตาม เร่งรัด ให้ อปท.ในเขตจังหวัดรายงานข้อมูล และยืนยันสถานะการรายงานข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2454  [ 14 พ.ย. 2560 ]
ผลสำเร็จด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2485  [ 14 พ.ย. 2560 ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.2/ว2422  [ 13 พ.ย. 2560 ]
แจ้งประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา กศ. มท 0816.3/ว2481  [ 13 พ.ย. 2560 ]
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817/ว2480  [ 13 พ.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร ) ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/14148-14218 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ย. 2560 ]
 
 
สอบถามการรับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินฯ (24 ม.ค. 2560)    อ่าน 203  ตอบ 1  
พระเอกประจำอบต.แม่กุ สู้ภัยแล้ว (14 พ.ค. 2558)    อ่าน 348  ตอบ 0  
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่กุหลวง (12 พ.ค. 2558)    อ่าน 408  ตอบ 0  
 
อบต.เชียงทอง สมุนไพร หมอชู ยารักษาโรค บำบัดกายและสุขภาพ (มหาสารคาม) (14 พ.ย. 2560)    อ่าน 3  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก บุคลากร 3 ภาคเหนือ พบกันที่นี่ เพื่ออนาคต... (19 ต.ค. 2560)    อ่าน 178404  ตอบ 2725
สถ.จ.ตาก พบสิ่งแปลกปลอมในน้ำประปาหมู่บ้าน แม่ตาวแพะ ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (19 ต.ค. 2560)    อ่าน 1403  ตอบ 12
ทต.แม่จัน หาสถานที่รับบริจาคสิ่งของ (17 ต.ค. 2560)    อ่าน 7  ตอบ 2
อบต.พระธาตุผาแดง น้ำปะปาบ้านค้างภิบาล (12 ต.ค. 2560)    อ่าน 425  ตอบ 8
อบต.พระธาตุผาแดง ไฟฟ้าสาธารณะเสีย (9 ต.ค. 2560)    อ่าน 244  ตอบ 1
อบต.แม่อุสุ เว็บไซต์ อบต.แม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (22 ก.ย. 2560)    อ่าน 237  ตอบ 3
ทต.แม่กลอง ทดสอบระบบ (21 ก.ย. 2560)    อ่าน 37  ตอบ 0
ทต.แม่กลอง เว็บไซต์ ทต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (18 ก.ย. 2560)    อ่าน 48  ตอบ 0
อบต.โมโกร เว็บไซต์ อบต.โมโกร อำเภออ้มผาง จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 ก.ย. 2560)    อ่าน 77  ตอบ 0
ทต.ท่าสายลวด เว็บไซต์ ทต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 ก.ย. 2560)    อ่าน 211  ตอบ 2
อบต.ท้องฟ้า สมุนไพรหมอจำเริญ มาแล้ว++ (31 ส.ค. 2560)    อ่าน 82  ตอบ 0
อบต.ป่ามะม่วง สมุนไพรหมอจำเริญ มาแล้ว++ (31 ส.ค. 2560)    อ่าน 66  ตอบ 0
อบต.เชียงทอง สมุนไพรหมอจำเริญ มาแล้ว++ (30 ส.ค. 2560)    อ่าน 55  ตอบ 0
ทต.แม่จัน อยากทราบตำแหน่งที่จะเปิดสอบครับ (10 ส.ค. 2560)    อ่าน 367  ตอบ 5
อบต.ขะเนจื้อ หน้าเว็บสวยจัง (9 ส.ค. 2560)    อ่าน 91  ตอบ 2
อบต.พระธาตุผาแดง อยากทราบแนวทางแก้ปัญหาน้ำประปาในหมู่บ้าน (8 ส.ค. 2560)    อ่าน 1140  ตอบ 1
อบต.เชียงทอง ประชาสัมพันธ์การขาย (3 ส.ค. 2560)    อ่าน 49  ตอบ 0
อบต.ป่ามะม่วง เว็บไซต์ อบต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 ก.ค. 2560)    อ่าน 242  ตอบ 1
อบต.วังจันทร์ การทำงานของผู้บริหาร (27 ก.ค. 2560)    อ่าน 65  ตอบ 0
   
   
ด่วนที่สุด การประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามเป้าหมายการพัมนาที่ยั่งยืน [ 17 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 20 
ด่วนมาก การสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมการดำเนินงานกองทุนต่างๆของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ [ 17 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 15 
ด่วนที่สุด ผลสำเร็จด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 15 
ด่วนที่สุด แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 15 
เชิญประชุมปลัดเทศบาลเพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนปลัดแทศบาล [ 17 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 16 
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลาง [ 17 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 13 
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอใช้ตราสัญญาลักษณ์และการบรรจุกิจกรรมในปฏิทิน ปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน หรือ Amazing Thailand Year 2018 [ 16 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 40 
ด่วนทีสุด การรายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง และผลความคืบหน้าของโครงการเงินอุุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในระบบ e-plan [ 16 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 63 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 [ 15 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 204 
ขอส่งแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประะมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 15 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 97 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐) [ 14 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 55 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป รายงานการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักญภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าวัสดุการศึกา [ 14 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 47 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป โครงกรสนันสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ ๑ [ 14 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 43 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป รายงานการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริมนม และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ไตรมาส ๑ [ 14 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 52 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐) [ 14 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 31 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม๒๕๖๐) [ 14 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 35 
ด่วนที่สุด ป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ [ 14 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 50 
ด่วนที่สุด เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (INFO) [ 14 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 45 
โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 13 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 47 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ งบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี [ 13 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 45