ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ

  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงไร่ขวัญข้าว

 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่กุ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนน
  ศุนย์เด็กเล็ก
  อินเตอร์เน็ทตำบล

 
อบต.แม่กุ ประกาศเสียภาษีประจำปี 2559 [ 11 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 70 
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหน้าวัดดอยพร [ 15 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 59 
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ [ 15 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 53 
รายงานผลการประกาศในราชกิจจานุเบกษา [ 21 ธ.ค. 2558 ]   อ่าน 67 
อบต.แม่กุ ให้ผู้มีหน้าที่ เสียภาษีทุกท่าน ยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีตามกำหนอด [ 21 ธ.ค. 2558 ]   อ่าน 67 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงา [ 26 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 132 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยย [ 26 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 99 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถน [ 13 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 106 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารส้วม [ 17 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 115 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนค [ 27 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 78 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง รับสมัครบุคคลเบพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพ [ 6 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 149 
อบต.แม่กุแระกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.1 บ้านแม่กุหลวง (ข้างศาลาท้ายบ้าน) [ 16 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 100 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาจ้างถนน คสล. ม.9 บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง (คุ้มบ้านสัน) [ 16 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 105 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคืนหลักประกันสัญญา [ 15 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 99 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 9 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 115 
ขอเชิญร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 21 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 162 
ประชาสัมพันธ์องค์การหริหารส่วนตำบลแม่กุ [ 1 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 150 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 13 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 128 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเดินท่อประป [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 143 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารส่งน้ำ [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 100 
 
อบต.พระธาตุผาแดง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี อบต.พระธาตุผาแดง ประจำปี พ.ศ.2559 [ 12 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.พระธาตุผาแดง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห [ 12 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่ตื่น [ 12 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 2 
   


อบต.แม่กุ ประกาศเสียภาษีประจำปี 2559 [ 28 ม.ค. 2559 ] อ่าน 40 


อบต.แม่กุ ร่วมกับไฟฟ้าแม่สอด ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าเข้าไปยังหมู่บ้านห้วยผักกูดน้อ [ 30 ก.ย. 2558 ] อ่าน 93 
   
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว313 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.พ. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว306  [ 11 ก.พ. 2559 ]
แจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สน.กศ. มท 0893.2/ว265  [ 11 ก.พ. 2559 ]
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.3/ว305  [ 11 ก.พ. 2559 ]
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share" ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว285  [ 10 ก.พ. 2559 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบำนาญด้วยตนเอง ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว302  [ 10 ก.พ. 2559 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมสัมมนาตามโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สน.มถ. มท 0892.4/ว294  [ 10 ก.พ. 2559 ]
ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) สน.บถ. มท 0809.3/ว293  [ 10 ก.พ. 2559 ]
การจัดส่งรายงานการเงิน และแนวทางการกู้ยืมเงินขององต์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว298  [ 10 ก.พ. 2559 ]
การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว301  [ 10 ก.พ. 2559 ]
แนวทางการกำหนดข้อบัญญัติ อปท. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดส่งน้ำเสียไปบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.4/ว290  [ 10 ก.พ. 2559 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว300  [ 10 ก.พ. 2559 ]
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เมนู Template สถจ. ศส. มท 0806/ว7  [ 10 ก.พ. 2559 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว299  [ 10 ก.พ. 2559 ]
ขอให้จังหวัดกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อได้รับเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว296  [ 10 ก.พ. 2559 ]
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว286  [ 9 ก.พ. 2559 ]
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว70  [ 9 ก.พ. 2559 ]
การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.3/ว283 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ก.พ. 2559 ]
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 สล. มท 0801.3/ว281  [ 8 ก.พ. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว280  [ 8 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 รุ่นที่ 13 สน.กศ. มท 0893.4/ว220  [ 8 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 รุ่นที่ 12 สน.กศ. มท 0893.4/ว221  [ 8 ก.พ. 2559 ]
การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.คท. มท 0808.3/ว159  [ 8 ก.พ. 2559 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว3  [ 5 ก.พ. 2559 ]
ขอจัดตั้งฝ่ายและการกำหนดกรอบอัตรากำลังของเทศบาล โดยไม่ผ่านความเห็นชอบ ก.ท. สน.บถ. มท 0809.2/ว16  [ 5 ก.พ. 2559 ]
 
 
พระเอกประจำอบต.แม่กุ สู้ภัยแล้ว (14 พ.ค. 2558)    อ่าน 125  ตอบ 0  
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่กุหลวง (12 พ.ค. 2558)    อ่าน 127  ตอบ 0  
ถนน ลาดยาง หมู่ที่ 4 บ้านปูเต้อ (12 พ.ค. 2558)    อ่าน 86  ตอบ 0  
 
ทต.ทุ่งกระเชาะ ขอขอบคุณในความกรุณาช่วยเหลือ ของ เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ (10 ก.พ. 2559)    อ่าน 65  ตอบ 1
อบต.น้ำรึม สอบถามเบี้ยผู้สูงอายุ (9 ก.พ. 2559)    อ่าน 22  ตอบ 1
อบต.แม่สลิด รบกวนสอบถามตำแหน่งว่างครับ (4 ก.พ. 2559)    อ่าน 86  ตอบ 1
สถ.จ.ตาก หาที่โอน(ย้าย)ตำแหน่งบุคลากรหรือสายงานเกื้อ * * * ล ด่วนครับ (3 ก.พ. 2559)    อ่าน 23  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก รับโอนย้าย (2 ก.พ. 2559)    อ่าน 25  ตอบ 0
ทต.อุ้มผาง สอบถามตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (26 ม.ค. 2559)    อ่าน 13  ตอบ 0
ทต.อุ้มผาง มีความประสงค์ขอโอนย้าย (25 ม.ค. 2559)    อ่าน 154  ตอบ 2
อบต.วังหิน ขอให้ทาง อบต.ช่วยประสาน (19 ม.ค. 2559)    อ่าน 77  ตอบ 3
อบต.นาโบสถ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เปิดช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์ (15 ม.ค. 2559)    อ่าน 4727  ตอบ 32
ทต.วังเจ้า ประชาสัมพันธ ที่อยู่อาศัย (14 ม.ค. 2559)    อ่าน 58  ตอบ 0
ทต.วังเจ้า สอบถามตำแหน่งค่ะ (14 ม.ค. 2559)    อ่าน 140  ตอบ 2
อบต.แม่ตื่น ขอเชิญอบรม "การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD" 29 กุมภาพันธ์-4 มี (13 ม.ค. 2559)    อ่าน 23  ตอบ 0
ทต.ทุ่งกระเชาะ ขอเชิญอบรม "การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD" 29 กุมภาพันธ์-4 มี (13 ม.ค. 2559)    อ่าน 33  ตอบ 0
อบต.น้ำรึม แจ้งถนนไม่ดี ซอยข้างธนาคาร ธกส. ตาก (13 ม.ค. 2559)    อ่าน 44  ตอบ 1
อบต.สามหมื่น สอบถามตำแหน่งป้องกันฯ (12 ม.ค. 2559)    อ่าน 203  ตอบ 1
สถ.จ.ตาก ที่ มท 0310.3/ว 4670 ลว 13 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบริหารกา (12 ม.ค. 2559)    อ่าน 3972  ตอบ 3
สถ.จ.ตาก เบอร์โทรติดต่อท้องถิ่นจังหวัดตาก (7 ม.ค. 2559)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.วาเล่ย์ ขอเชิญอบรม "การใช้งาน SketchUp ออกแบบอาคาร 3 มิติ" 18-22 มกราคม 2559 (2 ม.ค. 2559)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.วังประจบ ขอส่งรายชื่อเกษตรกร เพื่อเข้าตรวจประเมินและต่ออายุฟาร์ม (28 ธ.ค. 2558)    อ่าน 85  ตอบ 0
อบต.พะวอ ฝากประชาสัมพันธ์นะครับ (24 ธ.ค. 2558)    อ่าน 571  ตอบ 5
   
   
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกรทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค [ 12 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 7 
ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลบุคลากรภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 8 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 131 
ด่วนที่สุด สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างฯ ที่มีส่วนผสมของยางพารา(ภายใน 9 ก.พ.59) [ 8 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 76 
ด่วนทีสุด การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้จัดสรรมูลค่าเพิ่มให้แก่ราและภาษีธุรกิจชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ [ 8 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 131 
การบูรณาการแผนโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 49 
ด่วนที่สุด (เรียน นอ.แม่สอด แม่ระมาด และ พบพระ) แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน "ขวัญใจท้องถิ่น" [ 12 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 10 
การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 12 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 29 
ด่วนที่สุด ประสานเบื้องต้น การประกวด "ขวัญใจท้องถิ่น" วันที่ 13 ก.พ.59 [ 11 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 37 
แจ้งเงินโอนอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 [ 11 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 95 
แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 [ 11 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 88 
เชิญประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองฯ(อบต.) [ 11 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 68 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง [ 10 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 41 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนา [ 10 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 72 
ประกาศผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 [ 10 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 31 
เชิญประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2559 [ 10 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 53 
แจ้งเงินโอนอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 [ 9 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 111 
รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 13/2558 [ 8 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 88 
แนวทางการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active case finding) ในการป้องกันควบคุมวัณโรค เอดส์ ซิฟิลิส โรคเรื้อน มาลาเรีย และโรคพยาธิใบไม้ในตับ [ 8 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 39 
การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 8 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 41 
ขอความร่วมมือดำเนินการกวาดล้างโปลิโอตามนโยบายฉากสุดท้ายของการกวาดล้างโปลิโอระดับโลก [ 8 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 22