ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ

  วัดดอยพระธาตุ

 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่กุ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนน
  ศุนย์เด็กเล็ก
  อินเตอร์เน็ทตำบล

 
ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน "ประเพณีวันช้างไทย" ในวันที่ 13 มีนาคม 2557 ณ สำ [ 11 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 117 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาจ้างโครงการสร้างห้องน้ำสำหรับโรงเรียน ตชด.ศึกษาสงเคราะห์ 2 [ 21 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 179 
อบต.แม่กุประกาศาอสราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (Box Culver) ม.4 บ้านปู [ 15 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 99 
ขอประชาสัมพันธ์ "โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ." [ 25 ธ.ค. 2556 ]   อ่าน 115 
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลแ [ 13 ธ.ค. 2556 ]   อ่าน 129 
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก [ 10 ก.ค. 2556 ]   อ่าน 316 
 
สถ.จ.ตาก ทต.แม่จัน ประกาศสอบราคา จำนวน 8 โครงการ [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.ตาก อบต.ตากตกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบันไดลงท่าน้ำ [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.ตาก อบต.แม่กาษา ประกาศสอบราคาซื้อ/จ้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมดัดแปลงอาคารโรงอาหารโรง [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
   


อบต.แม่กุร่วมกับ นพค.33 ชาวบ้านแม่กุหลวง ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก บริเวณสระน้ำสาธารณะป [ 8 ส.ค. 2557 ] อ่าน 51 


"ประเพณีวันช้างไทย" ในวันที่ 13 มีนาคม 2557 ณ สำนักสงฆ์บ้านปูเต้อ หมู [ 13 มี.ค. 2557 ] อ่าน 165 
   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1452  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว742  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1446  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1455 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ส.ค. 2557 ]
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1447  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว75  [ 28 ส.ค. 2557 ]
เลื่อนการทำสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว49  [ 28 ส.ค. 2557 ]
มาตรการดำเนินการสอบแข่งขัน ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2500  [ 28 ส.ค. 2557 ]
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ระดับการศึกษาปฐมวัย) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1431 [รายละเอียด]  [ 28 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว1402 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 32 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1435  [ 27 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 31 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1434  [ 27 ส.ค. 2557 ]
โครงการประกวดข้อเขียนบทความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู สน.กศ. มท 0893.2/ว1429  [ 27 ส.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นทั่วประเทศ สน.กศ. มท 0893.2/ว1413  [ 27 ส.ค. 2557 ]
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว25  [ 26 ส.ค. 2557 ]
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว24  [ 26 ส.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอใน งานประชุมวิชชาการ 9 ปี สช. สน.สส. มท 0891.3/ว1424  [ 26 ส.ค. 2557 ]
การจดทะเบียนพาณิชย์ในการประกอบกิจการค้างาช้างและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับงาช้าง สล. มท 0801.3/ว27  [ 26 ส.ค. 2557 ]
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสัมมนาสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการสรรหาและผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สพบ. มท 0807.3/ว1419  [ 26 ส.ค. 2557 ]
โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1428  [ 26 ส.ค. 2557 ]
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1409  [ 26 ส.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.4/ว1426  [ 26 ส.ค. 2557 ]
การรายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เพิ่มเติม) กจ. มท 0802.3/ว48  [ 26 ส.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ สน.พส. มท 0810.2/ว1417  [ 25 ส.ค. 2557 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1414  [ 25 ส.ค. 2557 ]
 
 
เทิดทูนสถาบัน (17 มิ.ย. 2557)    อ่าน 59  ตอบ 0  
รับสมัคร ผู้จัดการสำนักงาน โรงงานการ์เม้นท์ (20 ธ.ค. 2556)    อ่าน 167  ตอบ 0  
ต้องการด่วน (13 ส.ค. 2556)    อ่าน 234  ตอบ 0  
 
อบต.วังหิน ขออนุญาติแนะนำโปรแกรมสถานที่พักผ่อน,สังสรรค์ประจำปีสไตล์กาเด้นท์รีสอร์ทบรรยากาศช (1 ก.ย. 2557)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.พะวอ ฝากประชาสัมพันธ์นะครับ (31 ส.ค. 2557)    อ่าน 164  ตอบ 4
สถ.จ.ตาก ที่ไหนรับโอนย้ายบ้าง (28 ส.ค. 2557)    อ่าน 1222  ตอบ 17
สถ.จ.ตาก อบต.สามหมื่น รับโอนย้าย/บรรจุ หลายตำแหน่ง (28 ส.ค. 2557)    อ่าน 1169  ตอบ 12
สถ.จ.ตาก อยากทราบว่าตำแหน่งเจ้าพนักงานธรุการ 2 ที่ไหนว่างบ้างค่ะ (28 ส.ค. 2557)    อ่าน 20  ตอบ 0
ทต.แม่จะเรา กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 1242  ตอบ 10
ทต.ทุ่งกระเชาะ เรื่องร้องเรียและพัฒนาหมู่บ้าน (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 24  ตอบ 0
ทต.ทุ่งกระเชาะ งานประจำปี (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 269  ตอบ 4
ทต.ทุ่งกระเชาะ แอบคิดถึงสาวธุระการ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 250  ตอบ 3
ทต.แม่จัน ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ค่ะ (23 ส.ค. 2557)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.พะวอ รับโอนย้าย ข้าราชการครู ผู้ดูแลเด็กไหมค่ะ ได้ คศ.๑ แล้ว (21 ส.ค. 2557)    อ่าน 37  ตอบ 1
สถ.จ.ตาก รับโอนย้ายนักพัฒนาชุมชน (20 ส.ค. 2557)    อ่าน 41  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก รับโอนย้ายนักพัฒนาชุมชน (20 ส.ค. 2557)    อ่าน 28  ตอบ 0
อบต.วาเล่ย์ ข่าวการรับสมัครงานด้านสาะารณสุข (19 ส.ค. 2557)    อ่าน 49  ตอบ 0
อบต.ด่านแม่ละเมา รับโอนย้าย ข้าราชการครู ผู้ดูแลเด็กไหมค่ะ ได้ คศ.๑ แล้ว (16 ส.ค. 2557)    อ่าน 38  ตอบ 0
อบต.แม่ปะ รับโอนย้าย ข้าราชการครู ผู้ดูแลเด็กไหมค่ะ ได้ คศ.๑ แล้ว (16 ส.ค. 2557)    อ่าน 22  ตอบ 0
ทต.ทุ่งหลวง ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯ ของเ (15 ส.ค. 2557)    อ่าน 60  ตอบ 0
อบต.พะวอ ระบบกระจายเสียงไร้สาย JSOFT (15 ส.ค. 2557)    อ่าน 33  ตอบ 0
อบต.พระธาตุผาแดง ชุดเดรสอิสลามซึ่งเป็นชุดที่ดูชิว ๆ สวมไปไหนมาไหนแบบไม่เป็นทางการมาก (8 ส.ค. 2557)    อ่าน 158  ตอบ 0
ทต.ทุ่งหลวง ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพน (8 ส.ค. 2557)    อ่าน 72  ตอบ 0
   
   
การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ [ 1 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 27 
ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบที่ 1 [ 1 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 58 
ด่วนที่สุด ผลการดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๗ [ 1 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 46 
ด่วนที่สุด ยกเลิกการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร สวัสดิการ) และเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) [ 29 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 116 
ด่วนที่สุด ชะลอการคัดเลือกสอบคัดเลือกทุกขั้นตอน จนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่รับหน้าที่ [ 28 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 167 
โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 79 
การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำร้องการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัด 1.1 ครัวเรือนยกจน (ทั้งประเทศ) ที่ ตก 0023.3/ว 11623 ลว.29 ส.ค.2557 [ 28 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 46 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา [ 28 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 71 
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา [ 28 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 63 
การบันทึกข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (School Informaion System : SIS) [ 28 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 84 
ประชาสัมพันธ์การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 27 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 93 
การเข้าใช้เเละบันทึกข่้อมูลทะเบียนพาณิชย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต [ 26 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 80 
ด่วนมาก การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุจะครบ 60 ปี บริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 26 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 47 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 [ 25 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 106 
ขอให้พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคเเละสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการทางสายตา [ 25 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 67 
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ใน ก.อบต.จ.ตาก [ 7 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 83 
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินทางวินัยและการให้ออกจากราชการ ใน ก.อบต.จ.ตาก [ 7 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 98 
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ กลั่นกรอง การนำเรื่องบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเสนอความเห็นชอบ ก.อบต.จ.ตาก [ 7 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 70 
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 7 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 90 
รายงานการประชุม ก.อบต จังหวัดตาก ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ [ 7 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 175