ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ

  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงไร่ขวัญข้าว

 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่กุ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนน
  ศุนย์เด็กเล็ก
  อินเตอร์เน็ทตำบล

 
อบต.แม่กุ ประกาศเสียภาษีประจำปี 2559 [ 11 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 229 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรง [ 23 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 121 
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2559 [ 16 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 219 
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหน้าวัดดอยพร [ 15 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 288 
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ [ 15 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 168 
รายงานผลการประกาศในราชกิจจานุเบกษา [ 21 ธ.ค. 2558 ]   อ่าน 150 
อบต.แม่กุ ให้ผู้มีหน้าที่ เสียภาษีทุกท่าน ยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีตามกำหนอด [ 21 ธ.ค. 2558 ]   อ่าน 164 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงา [ 26 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 320 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยย [ 26 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 256 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถน [ 13 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 257 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารส้วม [ 17 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 195 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนค [ 27 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 239 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง รับสมัครบุคคลเบพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพ [ 6 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 227 
อบต.แม่กุแระกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.1 บ้านแม่กุหลวง (ข้างศาลาท้ายบ้าน) [ 16 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 186 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาจ้างถนน คสล. ม.9 บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง (คุ้มบ้านสัน) [ 16 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 200 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคืนหลักประกันสัญญา [ 15 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 191 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 9 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 261 
ขอเชิญร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 21 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 351 
ประชาสัมพันธ์องค์การหริหารส่วนตำบลแม่กุ [ 1 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 294 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 13 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 285 
 
ทต.แม่จะเรา ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภท [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.น้ำรึม ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.ตาก ทต.บ้านตาก ประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อน [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
   


อบต.แม่กุ ประกาศเสียภาษีประจำปี 2559 [ 28 ม.ค. 2559 ] อ่าน 239 


อบต.แม่กุ ร่วมกับไฟฟ้าแม่สอด ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าเข้าไปยังหมู่บ้านห้วยผักกูดน้อ [ 30 ก.ย. 2558 ] อ่าน 177 
   
การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว877 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 3 พ.ค. 2559 ]
โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรม ปณท แห่งปี 2559 (Thailand Post Innovation Awards 2016) สน.กศ. มท 0893.2/ว876  [ 3 พ.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 พ.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว817,ว818  [ 3 พ.ค. 2559 ]
เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว860  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอเชิญส่งครูเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว868  [ 2 พ.ค. 2559 ]
รับสมัครผลงานเพื่อคัดกรองและคัดเลือกเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว869  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอให้พิจารณาสนับสนุนบทบาทนักเรียน นักศึกษา ต่อการมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว848  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข สน.สส. มท 0891.3/ว849  [ 2 พ.ค. 2559 ]
การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. integrity & Transparency Assessment (ITA) สน.มถ. มท 0892.4/ว865  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือในการหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว22  [ 2 พ.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว861 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 เม.ย. 2559 ]
การประชาสัมพันธ์ให้นักสังคมสงเคราะห์เข้าประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 4 ภาค สน.สส. มท 0891.3/ว836  [ 29 เม.ย. 2559 ]
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว850  [ 29 เม.ย. 2559 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว852  [ 29 เม.ย. 2559 ]
ขอให้ส่งข้อมูลเงินทดรองราชการของหน่วยงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ 2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว855  [ 29 เม.ย. 2559 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้่พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว847  [ 29 เม.ย. 2559 ]
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว854 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 29 เม.ย. 2559 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 19 สน.กศ. มท 0893.4/ว845  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว843 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน สน.บถ. มท 0809.2/ว41  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่ สน.บถ. มท 0809.2/ว40  [ 28 เม.ย. 2559 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว842  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว841  [ 27 เม.ย. 2559 ]
การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว840  [ 27 เม.ย. 2559 ]
 
 
พระเอกประจำอบต.แม่กุ สู้ภัยแล้ว (14 พ.ค. 2558)    อ่าน 202  ตอบ 0  
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่กุหลวง (12 พ.ค. 2558)    อ่าน 304  ตอบ 0  
ถนน ลาดยาง หมู่ที่ 4 บ้านปูเต้อ (12 พ.ค. 2558)    อ่าน 187  ตอบ 0  
 
สถ.จ.ตาก รับโอนย้าย จพง.ธุรการ/นักจัดการงานทั่วไป (29 เม.ย. 2559)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.แม่ตื่น ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าเว็บตำบลแม่ตื่นครับ (19 เม.ย. 2559)    อ่าน 972  ตอบ 4
อบต.แม่ตื่น คนแม่ตื่นรักสงบ (19 เม.ย. 2559)    อ่าน 146  ตอบ 1
สถ.จ.ตาก รับโอนย้ายนิติกร ด่วนที่สุด (พิษณุโลก) (19 เม.ย. 2559)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.นาโบสถ์ สอบถามคะ (18 เม.ย. 2559)    อ่าน 590  ตอบ 3
สถ.จ.ตาก บุคลากร 3 ภาคเหนือ พบกันที่นี่ เพื่ออนาคต... (11 เม.ย. 2559)    อ่าน 168374  ตอบ 2721
อบต.น้ำรึม การเปิดรับสมัครงานที่ไม่โปร่งใส (11 เม.ย. 2559)    อ่าน 143  ตอบ 1
ทต.ทุ่งกระเชาะ ภาพมุมสูง (11 เม.ย. 2559)    อ่าน 79  ตอบ 0
อบต.น้ำรึม ขอเชิญอบรม "แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร" 28-29 เม.ย.59 โร (9 เม.ย. 2559)    อ่าน 86  ตอบ 0
อบต.น้ำรึม สอบถามตำแหน่งว่าง (8 เม.ย. 2559)    อ่าน 1047  ตอบ 5
อบต.พระธาตุผาแดง ฝากถึง จอ.อธิราช (7 เม.ย. 2559)    อ่าน 48  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก รับโอนย้ายนิติกร ด่วนที่สุด (พิษณุโลก) (7 เม.ย. 2559)    อ่าน 19  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ตำแหน่งว่าง อปท.จ.ตาก (5 เม.ย. 2559)    อ่าน 18002  ตอบ 156
อบต.พระธาตุผาแดง จ.อ.อธิราช ช่วยติดต่อกลับด้วยนะครับ (1 เม.ย. 2559)    อ่าน 73  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก รับโอนย้าย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (31 มี.ค. 2559)    อ่าน 26  ตอบ 0
อบต.มหาวัน เว็บไซต์ อบต.มหาวัน จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (31 มี.ค. 2559)    อ่าน 736  ตอบ 5
ทต.วังเจ้า จอดรถในตลาดสดไม่เป็นระเบียบ (24 มี.ค. 2559)    อ่าน 157  ตอบ 2
สถ.จ.ตาก ดาวโหลดเอกสาร (21 มี.ค. 2559)    อ่าน 43  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก รบกวนสอบถามย้ายสายงาน(กรณีสอบแข่งขัน) (21 มี.ค. 2559)    อ่าน 48  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก อปท.ไหนมีตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน ว่างบ้างคะ (20 มี.ค. 2559)    อ่าน 47  ตอบ 0
   
   
การแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกร [ 4 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 9 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (5-9 พ.ค.2559) [ 4 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 6 
แบบประเมินประสิทธิภาพฯ LPA ประจำปี 2559 [ 3 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 131 
การสำรวจโครงการขุดลอกคูคลองตามแนวพระราชดำริฯ [ 2 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 61 
ด่วนที่สุด การสำรวจและช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย [ 2 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 90 
สรุป มติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 [ 2 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 190 
สั่งการของนายกรัฐมนตรีในรายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยมงานตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการฯ [ 1 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 70 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 29 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 85 
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณีประสบภัยแล้ง [ 27 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 164 
เรื่อง โอนเงินรายได้องค์กาปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 227 
ด่วนที่สุด การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล [ 22 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 167 
ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/ว 534 ลว. 4 พ.ค.2559 เรื่อง เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง [ 4 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 3 
แจ้งเงินโอนอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 [ 4 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 47 
ด่วนที่สุด การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด [ 4 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 26 
ด่วนที่สุด การรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลตามตัวชี้วัดที่ 1.4 [ 4 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 31 
เรื่อง รายงานยอดเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ [ 3 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 40 
เรื่อง รายงานยอดเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ [ 3 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 25 
เรื่อง โอนเงินรายได้องค์กรปกครองท้องถิ่น [ 3 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 36 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 [ 3 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 88 
สรุปมติ ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 28 เมษายน 2559 [ 3 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 237