ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ

  วัดดอยพระธาตุ

 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่กุ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนน
  ศุนย์เด็กเล็ก
  อินเตอร์เน็ทตำบล

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 13 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 28 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเดินท่อประป [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 33 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารส่งน้ำ [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 30 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเ [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 31 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกร [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 28 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 34 
ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลแม่กุเรื่องแจ้งให้ไปยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำ [ 15 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 65 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 25 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 70 
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 24 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 94 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 10 โครงการ [ 22 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 76 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) [ 11 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 122 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องส้วมโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว [ 11 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 119 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องส้วม ร.ร.ตชด.ศึกษาสงเคาระห์ 2 [ 11 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 121 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.9 [ 5 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 69 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.8 [ 5 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 120 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.10 [ 5 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 63 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.5 [ 5 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 58 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาจ้างถนน คสล. ม.1 [ 5 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 58 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย [ 5 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 63 
อบต.แม่กุ แจ้งประกาศยกเลิกโครงการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ [ 27 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 82 
 
อบต.มหาวัน ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เรื่อง ขอแก้ไขเปลี่่ยนแปลงราคากลางและรายละเอี [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.วาเล่ย์ มอบวุฒิบัตรผู้เข้ารับการอบรมโครงการประกอบอาชีพการประกอบอาหารไทยปี๒๕๕๘ [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.ทุ่งกระเชาะ โครงการสร้างฝายเลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 18 
   


การแข่งขันกีฬา อบต.แม่กุสัมพันธ์ ประจำปี 2558 วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ [ 19 ก.พ. 2558 ] อ่าน 74 


อบต.แม่กุแจกผ้าห่มเพื่อบรรเทาภัยหนาวให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ [ 26 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 87 
   
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2558 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 35 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว654  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ สน.คท. มท 0808.3/ว594  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว652 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 มี.ค. 2558 ]
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 สน.คท. มท 0808.2/ว644  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การรักษาสถานที่ราชการในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องเดือนเมษายน 2558 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว650  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.3/ว590 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 มี.ค. 2558 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว645  [ 26 มี.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนเมษายน 2558) สน.คท. มท 0808.2/5165-5240 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 มี.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 5 สพบ. มท 0807.4/ว605  [ 26 มี.ค. 2558 ]
สำรวจข้อมูลการบรรจุแต่งตั้งทายาทเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นจากผลกระทบเหตุการณ์ไม่สงบภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2  [ 25 มี.ค. 2558 ]
ติดตามการขับเคลื่อนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน สน.สส. มท 0891.3/ว618  [ 25 มี.ค. 2558 ]
ติดตามการรายงานผลการดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2555 สน.สส. มท 0891.3/ว619  [ 25 มี.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 สน.สส. มท 0891.3/ว631  [ 25 มี.ค. 2558 ]
การขับเคลื่อนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน สน.สส. มท 0891.3/ว632  [ 25 มี.ค. 2558 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2556 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว9  [ 25 มี.ค. 2558 ]
การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู/พนักงานครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว642 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 มี.ค. 2558 ]
การจัดบริการห้องสุขาสาธารณะในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.3/ว628  [ 25 มี.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) ครั้งที่ 3 สน.คท. มท 0808.2/4920-4965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 มี.ค. 2558 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว626  [ 25 มี.ค. 2558 ]
ขอให้จังหวัดสำรวจข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่พ้นจากตำแหน่ง ในกรณีลาออกก่อนครบวาระหรือมีการยกฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว638  [ 25 มี.ค. 2558 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการนำส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว622  [ 24 มี.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/4722-4797 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มี.ค. 2558 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 สล. มท 0801.3/ว623  [ 24 มี.ค. 2558 ]
การรายงานผลการขอส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียน สังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว620  [ 24 มี.ค. 2558 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กค. มท 0803/ว621  [ 24 มี.ค. 2558 ]
 
 
รับสมัคร ผู้จัดการสำนักงาน โรงงานการ์เม้นท์ (20 ธ.ค. 2556)    อ่าน 286  ตอบ 0  
ต้องการด่วน (13 ส.ค. 2556)    อ่าน 344  ตอบ 0  
 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง นักบริหารสาธารณสุข (26 มี.ค. 2558)    อ่าน 11  ตอบ 1
อบต.ช่องแคบ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค (25 มี.ค. 2558)    อ่าน 1832  ตอบ 2
อบต.พบพระ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (16 มี.ค. 2558)    อ่าน 7801  ตอบ 19
สถ.จ.ตาก โอนย้ายตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (10 มี.ค. 2558)    อ่าน 66  ตอบ 0
ทต.แม่จะเรา ขอสอบถามแหล่งท่องเที่ยวอำเภแม่จะเรา (10 มี.ค. 2558)    อ่าน 51  ตอบ 1
อบต.สามหมื่น ขออนุเคราะห์แจ้งข่าวสาร (5 มี.ค. 2558)    อ่าน 56  ตอบ 2
สถ.จ.ตาก ขอ รายงานการประชุม กทจ.ตาก ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 18 ก.พ.2558 (2 มี.ค. 2558)    อ่าน 68  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก อยากย้ายกลับตาก (27 ก.พ. 2558)    อ่าน 73  ตอบ 0
ทต.ทุ่งกระเชาะ เรื่องร้องเรียและพัฒนาหมู่บ้าน (26 ก.พ. 2558)    อ่าน 163  ตอบ 3
ทต.ทุ่งกระเชาะ อยากให้ช่วยมาดูแลหน่อย (26 ก.พ. 2558)    อ่าน 227  ตอบ 3
สถ.จ.ตาก หัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่าย (25 ก.พ. 2558)    อ่าน 79  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก เรียน ปลัดเทศบาลตำบลสามเงา ชำระหนี้เงิน * * * ้ด้วยค่ะ (25 ก.พ. 2558)    อ่าน 78  ตอบ 0
อบต.ช่องแคบ ทำไมไม่จัดกีฬา (24 ก.พ. 2558)    อ่าน 66  ตอบ 1
อบต.ตลุกกลางทุ่ง นักบริหารสาธารณสุข6 (23 ก.พ. 2558)    อ่าน 271  ตอบ 3
สถ.จ.ตาก ขอทราบระเบียบการลาออกของพนักงานจ้างตามภารกิจจ้า (20 ก.พ. 2558)    อ่าน 6377  ตอบ 12
ทต.วังเจ้า น้ำเน่าหน้าธนาคารกรุงไทย (20 ก.พ. 2558)    อ่าน 92  ตอบ 1
ทต.ทุ่งกระเชาะ ชื่นชมประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย (20 ก.พ. 2558)    อ่าน 103  ตอบ 4
อบต.แม่หละ เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (9 ก.พ. 2558)    อ่าน 13  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประสงค์รับโอนย้าย (7 ก.พ. 2558)    อ่าน 79  ตอบ 0
อบต.แม่ตื่น สอบถามตำแหน่ง (6 ก.พ. 2558)    อ่าน 109  ตอบ 0
   
   
รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ [ 19 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 169 
รายงานข้อมูลพิกัด (UTM) พื้นที่เกษตรเพื่อรอการเผาเป็นรายตำบล [ 27 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 7 
รายงานการตั้งจุดอำนวยความสะดวก/บริการประชาชนและจุดพักรถ [ 27 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 9 
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 27 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 21 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 27 มีนาคม 2558 [ 27 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 51 
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" [ 26 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 36 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 [ 26 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 33 
ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมมูลบ่อบาดาลสาธารณะในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 27 
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรณีสถานการณ์ภัยแล้ง [ 26 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 33 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 [ 26 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 44 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2558) [ 26 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 42 
ด่วนที่สุด โครงการพัฒนาการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยจังหวัดตาก [ 26 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 45 
รายงานข้อมูลแผนวานโครงการและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น [ 26 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 57 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 26 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 32 
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการเงินเดือน และเงินสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก [ 25 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 132 
การตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 [ 25 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 73 
การอบรมสัมมนาชี้แจงคณะทำงาน (Core team) ตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 [ 25 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 54 
ด่วนที่สุด การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [ 25 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 72 
ด่วนมาก การสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 48 
ด่วนที่สุด การรายงานข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 90