พืชผักสวนครัว  


แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แม่กุหลวง (ไร่ขวัญข้าว)

 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่กุ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนน
  ศุนย์เด็กเล็ก
  อินเตอร์เน็ทตำบล

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบป [ 20 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 13 
อบต.แม่กุ ประชาสัมพัฯการจัดเก็บภาษีประจำปี 2561 [ 20 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 20 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 20 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 8 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นประจำ [ 8 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 17 
ประองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง การยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภ [ 8 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 10 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเ [ 8 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 11 
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 [ 8 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 15 
กำหนดการ โครงการประชาคมหมู่บ้าน [ 30 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 27 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 16 
การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2561 [ 16 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 20 
อบต.แม่กุ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 1 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 28 
แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 17 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 34 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุ [ 28 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 32 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 28 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 31 
[ 18 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 46 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแ [ 18 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 48 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหา [ 18 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 47 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม [ 18 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 46 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี [ 18 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 50 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี [ 18 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 43 
 
อบต.ป่ามะม่วง [ 17 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ป่ามะม่วง ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 17 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.เชียงทอง ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ (ศพด.บ้านเด่นวัว) [ 16 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
   
   
การเร่งรัดและติดตามการจัดตั้งจุดรวมขยะอันตรายจากชุมชน ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว119  [ 15 ม.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ FC Bayern Youth Cup 2018 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว104  [ 15 ม.ค. 2561 ]
การประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว99  [ 15 ม.ค. 2561 ]
การประกวดการอ่านด้วยภาษาไทยมาตรฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด่วนที่สุด กศ. มท0816.3/ว98  [ 15 ม.ค. 2561 ]
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว7329 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ม.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือให้จัดตั้่ง และสมัครเป็นสมาชิก (ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยระดับจังหวัด ....) ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว495  [ 15 ม.ค. 2561 ]
แนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว109  [ 15 ม.ค. 2561 ]
การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว108  [ 15 ม.ค. 2561 ]
ขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว106  [ 15 ม.ค. 2561 ]
การกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว107  [ 15 ม.ค. 2561 ]
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว95  [ 15 ม.ค. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว81  [ 15 ม.ค. 2561 ]
แจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารตามโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว90  [ 12 ม.ค. 2561 ]
ขอให้ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่นในเว็บไซต์ สถ. สน.บถ. มท 0809.3/ว89  [ 12 ม.ค. 2561 ]
การสร้างสนามฟุตซอลโดยใช้ยางธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กพส. มท 0810.6/ว91 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ม.ค. 2561 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณโครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2560 กศ. มท 0816.3/ว45  [ 12 ม.ค. 2561 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว79 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ม.ค. 2561 ]
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว78  [ 12 ม.ค. 2561 ]
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ของหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จำนวน 128 หมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว84 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ม.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เฉพาะเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561) สน.คท. มท 0808.2/212-287 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ม.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561) สน.คท. มท 0808.2/132-135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ม.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561) สน.คท. มท 0808.2/136-211 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ม.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว80  [ 12 ม.ค. 2561 ]
การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลที่ดิน การสำรวจข้อมูลภาคสนาม การจัดทำแผนที่ภาษี และการบันทึกข้อมูลภาคสนามลงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2678  [ 12 ม.ค. 2561 ]
คู่มือการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง กค. มท 0803.3/ว82 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ม.ค. 2561 ]
 
 
สอบถามการรับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินฯ (24 ม.ค. 2560)    อ่าน 236  ตอบ 1  
พระเอกประจำอบต.แม่กุ สู้ภัยแล้ว (14 พ.ค. 2558)    อ่าน 360  ตอบ 0  
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่กุหลวง (12 พ.ค. 2558)    อ่าน 422  ตอบ 0  
 
อบต.พระธาตุ เว็บไซต์ อบต.พระธาตุ จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 ม.ค. 2561)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.แม่อุสุ เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา (13 ม.ค. 2561)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.ป่ามะม่วง เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา (13 ม.ค. 2561)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.แม่ระมาด เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา (13 ม.ค. 2561)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.ประดาง ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (3 ม.ค. 2561)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.ประดาง ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (3 ม.ค. 2561)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.วาเล่ย์ หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (3 ม.ค. 2561)    อ่าน 21  ตอบ 0
อบต.โมโกร หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (3 ม.ค. 2561)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.แม่อุสุ หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (3 ม.ค. 2561)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.ป่ามะม่วง หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (3 ม.ค. 2561)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.แม่ระมาด หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (3 ม.ค. 2561)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.ขะเนจื้อ หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (3 ม.ค. 2561)    อ่าน 26  ตอบ 0
อบต.วังหิน จะติดต่อชำระภาษีที่ดิน จะทำอย่างไรบ้างครับ (27 ธ.ค. 2560)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.แม่ระมาด (+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (14 ธ.ค. 2560)    อ่าน 43  ตอบ 0
อบต.แม่สลิด (+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (14 ธ.ค. 2560)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.เชียงทอง (+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (14 ธ.ค. 2560)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.ขะเนจื้อ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (6 ธ.ค. 2560)    อ่าน 61  ตอบ 1
อบต.ป่ามะม่วง ((((((+++++อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคเส้น โรคกระดูก โรคไขข้อ โรคเก๊า โรคไต เหน็บชา ภูมิ (6 ธ.ค. 2560)    อ่าน 36  ตอบ 0
อบต.แม่สลิด ((((((+++++อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคเส้น โรคกระดูก โรคไขข้อ โรคเก๊า โรคไต เหน็บชา ภูมิ (6 ธ.ค. 2560)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.โมโกร รับโอนชายช่าง (28 พ.ย. 2560)    อ่าน 41  ตอบ 0
   
   
ระเบียบวาระ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 1/61 วันที่ 26 ม.ค. 61 [ 17 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 13 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 16 มกราคม 2561 [ 16 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 37 
แจ้งข้อมูลและแนวทางการตรวจสอบรายชื่อที่ปรึกาาที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา [ 16 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 22 
ขอเชิญร่วมตรวจสอบคุณวุฒิการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ของจังหวัดตาก [ 16 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 178 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 15 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 227 
ด่วนที่สุด การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาาีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน๙) [ 15 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 54 
ด่วนที่สุด ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 12 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 82 
ด่วนที่สุด ตัวชี้วัดประเมินผลตามกรอบการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรอบการประเมินที่ 1 [ 12 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 51 
ด่วนที่สุด การดำเนินการขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการที่ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ [ 12 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 42 
ขอความร่วมมือรณรงค์รักษาความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว [ 12 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 38 
แจ้งการออกกฎหมายใหม่ จำนวน 3 ฉบับ [ 12 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 54 
ด่วนที่สุด การติดตามการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ [ 12 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 35 
ด่วนที่สุด การปรับปรุงและพัฒนาตลาดในความรับผิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 32 
ด่วนมาก ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ [ 12 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 35 
ด่วนที่สุด การดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-สถ.) [ 12 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 26 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ [ 12 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 33 
ด่วนที่สุด การมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๑ [ 12 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 26 
การประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 [ 11 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 38 
ด่วนที่สุด การปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน [ 10 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 55 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ [ 10 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 71