ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ

  วัดดอยพระธาตุ

 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่กุ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนน
  ศุนย์เด็กเล็ก
  อินเตอร์เน็ทตำบล

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเดินท่อประป [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 19 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารส่งน้ำ [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 15 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเ [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 16 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกร [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 13 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 15 
ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลแม่กุเรื่องแจ้งให้ไปยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำ [ 15 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 47 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 25 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 65 
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 24 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 81 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 10 โครงการ [ 22 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 70 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) [ 11 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 100 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องส้วมโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว [ 11 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 96 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องส้วม ร.ร.ตชด.ศึกษาสงเคาระห์ 2 [ 11 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 96 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.9 [ 5 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 63 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.8 [ 5 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 109 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.10 [ 5 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 56 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.5 [ 5 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 51 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาจ้างถนน คสล. ม.1 [ 5 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 52 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย [ 5 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 55 
อบต.แม่กุ แจ้งประกาศยกเลิกโครงการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ [ 27 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 76 
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง [ 22 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 88 
 
อบต.แม่ระมาด ประมวลภาพกิจกรรม การแข่งกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ "อปท.ตากคัพ" ประจำปีงบประ [ 3 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.แม่ระมาด โครงการ สร้างศักยภาพและส่งเสริมความรู้เพื่อนำสู่การพัฒนาระบบการจัดการน้ำประปาและ [ 3 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.แม่หละ โครงการรณรงค์สุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมรา [ 3 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
   


การแข่งขันกีฬา อบต.แม่กุสัมพันธ์ ประจำปี 2558 วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ [ 19 ก.พ. 2558 ] อ่าน 43 


อบต.แม่กุแจกผ้าห่มเพื่อบรรเทาภัยหนาวให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ [ 26 ธ.ค. 2557 ] อ่าน 79 
   
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว449  [ 3 มี.ค. 2558 ]
แจ้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.1/ว448  [ 3 มี.ค. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 สน.กศ. มท 0893.3/ว447  [ 3 มี.ค. 2558 ]
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 สล. มท 0801.3/3606  [ 2 มี.ค. 2558 ]
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 สล. มท 0801.3/ว436  [ 2 มี.ค. 2558 ]
การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว375  [ 2 มี.ค. 2558 ]
การหารือคุณวุฒิการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และการกำหนดมาตรการเยียวยา สำหรับผู้ได้รับการยรรจุและแต่งตั้งด้วยคุณวุฒิการศึกษาที่ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ที่ ก.ท. กำหนด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว3  [ 27 ก.พ. 2558 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว432  [ 27 ก.พ. 2558 ]
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว425  [ 27 ก.พ. 2558 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น กจ. [ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพ] [ความรู้พื้นฐานสำหรับตำแหน่ง]  [ 27 ก.พ. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 4 (เดือนมีนาคม - เมษายน 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว424 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.พ. 2558 ]
ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/423  [ 27 ก.พ. 2558 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ สน.กศ. มท 0893.2/ว377  [ 26 ก.พ. 2558 ]
กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว380  [ 26 ก.พ. 2558 ]
การรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว383  [ 26 ก.พ. 2558 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กค.  [ 26 ก.พ. 2558 ]
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว381  [ 26 ก.พ. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว368 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2558 ]
ซักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ เป็นกรณีพิเศษ สน.บถ. มท 0809.2/ว20  [ 25 ก.พ. 2558 ]
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.6/ว373 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.พ. 2558 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว370  [ 24 ก.พ. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว369  [ 24 ก.พ. 2558 ]
การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารและการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว19  [ 24 ก.พ. 2558 ]
ขอความร่วมมือ สถจ. แจ้ง อปท. ดำเนินการปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี สน.บถ. มท 0809.4/ว366  [ 24 ก.พ. 2558 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประเมินวิทยฐานะ อัตรากำลัง เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินสวัสดิการครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว365  [ 24 ก.พ. 2558 ]
 
 
This site hacked by Cloner-47 - This site hacked by Cloner-47 - This site hacked (4 มี.ค. 2558)    อ่าน 1  ตอบ 0  
รับสมัคร ผู้จัดการสำนักงาน โรงงานการ์เม้นท์ (20 ธ.ค. 2556)    อ่าน 271  ตอบ 0  
ต้องการด่วน (13 ส.ค. 2556)    อ่าน 329  ตอบ 0  
 
อบต.แม่กุ This site hacked by Cloner-47 - This site hacked by Cloner-47 - This site hacked (4 มี.ค. 2558)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.น้ำรึม This site hacked by Cloner-47 - This site hacked by Cloner-47 - This site hacked (4 มี.ค. 2558)    อ่าน 0  ตอบ 0
ทต.ทุ่งหลวง This site hacked by Cloner-47 - This site hacked by Cloner-47 - This site hacked (4 มี.ค. 2558)    อ่าน 0  ตอบ 0
ทต.หนองบัวใต้ This site hacked by Cloner-47 - This site hacked by Cloner-47 - This site hacked (4 มี.ค. 2558)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.ประดาง This site hacked by Cloner-47 - This site hacked by Cloner-47 - This site hacked (4 มี.ค. 2558)    อ่าน 0  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ขอ รายงานการประชุม กทจ.ตาก ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 18 ก.พ.2558 (2 มี.ค. 2558)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.สามหมื่น ขออนุเคราะห์แจ้งข่าวสาร (28 ก.พ. 2558)    อ่าน 15  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก อยากย้ายกลับตาก (27 ก.พ. 2558)    อ่าน 21  ตอบ 0
ทต.ทุ่งกระเชาะ เรื่องร้องเรียและพัฒนาหมู่บ้าน (26 ก.พ. 2558)    อ่าน 128  ตอบ 3
ทต.ทุ่งกระเชาะ อยากให้ช่วยมาดูแลหน่อย (26 ก.พ. 2558)    อ่าน 213  ตอบ 3
สถ.จ.ตาก หัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่าย (25 ก.พ. 2558)    อ่าน 24  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก เรียน ปลัดเทศบาลตำบลสามเงา ชำระหนี้เงิน * * * ้ด้วยค่ะ (25 ก.พ. 2558)    อ่าน 25  ตอบ 0
อบต.ช่องแคบ ทำไมไม่จัดกีฬา (24 ก.พ. 2558)    อ่าน 31  ตอบ 1
อบต.ตลุกกลางทุ่ง นักบริหารสาธารณสุข6 (23 ก.พ. 2558)    อ่าน 259  ตอบ 3
สถ.จ.ตาก ขอทราบระเบียบการลาออกของพนักงานจ้างตามภารกิจจ้า (20 ก.พ. 2558)    อ่าน 6236  ตอบ 12
อบต.วังจันทร์ ขายเครื่องพิมพ์เช็คอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก Passbook Printer รุ่นใหม่ล่ (20 ก.พ. 2558)    อ่าน 21  ตอบ 0
ทต.วังเจ้า น้ำเน่าหน้าธนาคารกรุงไทย (20 ก.พ. 2558)    อ่าน 62  ตอบ 1
ทต.ทุ่งกระเชาะ ชื่นชมประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย (20 ก.พ. 2558)    อ่าน 92  ตอบ 4
อบต.แม่หละ เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (9 ก.พ. 2558)    อ่าน 11  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประสงค์รับโอนย้าย (7 ก.พ. 2558)    อ่าน 47  ตอบ 0
   
   
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ [ 3 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 9 
ด่วนที่สุด ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลููกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. [ 3 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 28 
โครงการอบรมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 สำหรับข้าราช พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 3 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 52 
งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2558 [ 2 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 35 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 27 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 99 
(ฉบับจริง)การโอนจัดสรรงบประมาณที่ขอกันเบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท. รายการเงินเดือนและเงินสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก [ 27 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 180 
สำรวจข้อมูลปัญหาข้อขัดข้องการขอใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน [ 25 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 83 
สำรวจข้อมูลแผนงาน/โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามความต้องการของประชาชนแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ [ 25 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 114 
การเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมารเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรณีเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2557 และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แกองค์กรปกครองส่วนท่้องถิ่น ประจำปี 2558 [ 24 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 208 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแจ้งครอบครองงาช้างและการค้างาช้าง [ 3 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 7 
เชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัดตาก) [ 3 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 11 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2558 [ 3 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 24 
เชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองการนำเรื่องขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก [ 3 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 16 
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองการนำเรื่องขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก [ 3 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 10 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารตามมาตรฐานของกรมอนามัย [ 2 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 17 
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 [ 2 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 23 
การรับโอนพนักงสานส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารและการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร [ 2 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 41 
แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ วันที่ 27 ก.พ. 58 [ 27 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 121 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 27 ก.พ.58 [ 27 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 108 
ซักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ เป็นกรณีพิเศษ [ 27 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 16