ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ

  วัดดอยพระธาตุ

 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่กุ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนน
  ศุนย์เด็กเล็ก
  อินเตอร์เน็ทตำบล

 
ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน "ประเพณีวันช้างไทย" ในวันที่ 13 มีนาคม 2557 ณ สำ [ 11 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 124 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาจ้างโครงการสร้างห้องน้ำสำหรับโรงเรียน ตชด.ศึกษาสงเคราะห์ 2 [ 21 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 188 
อบต.แม่กุประกาศาอสราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (Box Culver) ม.4 บ้านปู [ 15 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 108 
ขอประชาสัมพันธ์ "โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ." [ 25 ธ.ค. 2556 ]   อ่าน 120 
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลแ [ 13 ธ.ค. 2556 ]   อ่าน 136 
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก [ 10 ก.ค. 2556 ]   อ่าน 320 
 
อบต.ด่านแม่ละเมา การประชุม รับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 (นำเสนอผลการศึกษาและมาตราการด้านสิ่งแวดล้ [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.ตาก การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลออกพรรษาและลอยกระทง ปี 2557 [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่ระมาด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีง [ 17 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
   


อบต.แม่กุร่วมกับ นพค.33 ชาวบ้านแม่กุหลวง ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก บริเวณสระน้ำสาธารณะป [ 8 ส.ค. 2557 ] อ่าน 58 


"ประเพณีวันช้างไทย" ในวันที่ 13 มีนาคม 2557 ณ สำนักสงฆ์บ้านปูเต้อ หมู [ 13 มี.ค. 2557 ] อ่าน 171 
   
การจัดโครงการประชุม/สัมมนา/อบรมโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.4/ว1605  [ 16 ก.ย. 2557 ]
ขอส่งหนังสือกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผ่นซีดีรอม สน.กม. มท 0804.1/ว1490  [ 16 ก.ย. 2557 ]
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1608  [ 16 ก.ย. 2557 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับผลงานทางวิชาการ กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2555 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว23  [ 16 ก.ย. 2557 ]
สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1591  [ 15 ก.ย. 2557 ]
การจัดตั้งฝ่ายผังเมืองขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0808.2/ว84  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ 1.1 ครัวเรือนยากจน (ทั้งประเทศ) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1604  [ 15 ก.ย. 2557 ]
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1594 [บัญชีรายละเอียดฯ]  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1601  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1600  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2557 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 34 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1595  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (แก้ไข) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1599  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 42 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1593  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 41 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1592  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แจ้งผลการพิจารณาทบทวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง สน.สส. มท 0891.4/ว1522  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ขอความร่วมมือแจ้งให้หน่วยงาน - สมาชิกในสังกัดเสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัล (100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก) สน.กศ. มท 0893.2/ว1575  [ 12 ก.ย. 2557 ]
การประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว1576  [ 12 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 40 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1580  [ 12 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 39 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1579  [ 12 ก.ย. 2557 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ติดตามการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 1.3 (ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่นำแผนชุนชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1585  [ 12 ก.ย. 2557 ]
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1584  [ 12 ก.ย. 2557 ]
การกำหนดจัดประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ท่าจีน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1572  [ 11 ก.ย. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1568  [ 11 ก.ย. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1567  [ 11 ก.ย. 2557 ]
การเสนอความเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อที่ได้รับการยกเว้นฯ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1571  [ 11 ก.ย. 2557 ]
 
 
เทิดทูนสถาบัน (17 ก.ย. 2557)    อ่าน 68  ตอบ 1  
รับสมัคร ผู้จัดการสำนักงาน โรงงานการ์เม้นท์ (20 ธ.ค. 2556)    อ่าน 175  ตอบ 0  
ต้องการด่วน (13 ส.ค. 2556)    อ่าน 241  ตอบ 0  
 
อบต.แม่กุ เทิดทูนสถาบัน (17 ก.ย. 2557)    อ่าน 68  ตอบ 1
อบต.น้ำรึม เทิดทูนสถาบัน (17 ก.ย. 2557)    อ่าน 28  ตอบ 3
ทต.แม่ตาว เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (16 ก.ย. 2557)    อ่าน 9121  ตอบ 42
สถ.จ.ตาก รับโอนย้ายนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (16 ก.ย. 2557)    อ่าน 8  ตอบ 0
ทต.แม่จะเรา เมื่อไหร่หมู่1จะมีน้ำปะปาสักที (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 660  ตอบ 2
สถ.จ.ตาก อยากทราบข้อมูลที่มาของแต่ละหมู่บ้าน (10 ก.ย. 2557)    อ่าน 33  ตอบ 0
อบต.ช่องแคบ ช่วยดูแลภูมิทัศน์บริเวณฐานพระพุทธมหาราชกิตติเฉลิมหน่อยครับ (9 ก.ย. 2557)    อ่าน 37  ตอบ 0
อบต.วังหิน ถนนที่ถูกแม่น้ำปิงกัดเซาะ ม.๓ (9 ก.ย. 2557)    อ่าน 83  ตอบ 1
ทต.หนองบัวใต้  เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (6 ก.ย. 2557)    อ่าน 37  ตอบ 0
อบต.พระธาตุผาแดง ฝากประชาสัมพันธ์ตลาดนัดความรู้เรื่องการจำกัดยุงคะ (4 ก.ย. 2557)    อ่าน 37  ตอบ 0
อบต.พะวอ ฝากประชาสัมพันธ์ตลาดนัดความรู้เรื่องการจำกัดยุงคะ (4 ก.ย. 2557)    อ่าน 36  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก อบต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย รับโอน (ย้าย) นักวิชาการศึกษา ด่วน (ไม่มีค่าใช้จ (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.วังหิน อบต.วังหิน ประชาสัมพันธ์ การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 64  ตอบ 0
อบต.วังหิน ขออนุญาติแนะนำโปรแกรมสถานที่พักผ่อน,สังสรรค์ประจำปีสไตล์กาเด้นท์รีสอร์ทบรรยากาศช (1 ก.ย. 2557)    อ่าน 38  ตอบ 0
อบต.พะวอ ฝากประชาสัมพันธ์นะครับ (31 ส.ค. 2557)    อ่าน 192  ตอบ 4
สถ.จ.ตาก ที่ไหนรับโอนย้ายบ้าง (28 ส.ค. 2557)    อ่าน 1269  ตอบ 17
สถ.จ.ตาก อบต.สามหมื่น รับโอนย้าย/บรรจุ หลายตำแหน่ง (28 ส.ค. 2557)    อ่าน 1218  ตอบ 12
สถ.จ.ตาก อยากทราบว่าตำแหน่งเจ้าพนักงานธรุการ 2 ที่ไหนว่างบ้างค่ะ (28 ส.ค. 2557)    อ่าน 45  ตอบ 0
ทต.แม่จะเรา กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 1260  ตอบ 10
ทต.ทุ่งกระเชาะ เรื่องร้องเรียและพัฒนาหมู่บ้าน (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 34  ตอบ 0
   
   
ขอเชิญประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตาก [ 17 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 60 
ขอเชิญเทศบาลเข้าร่วมชี้แจงการขอความเห็นชอบแผนอัตรากำลัง วันอังคารที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. พร้อมเอกสาร ๑๐ ชุด [ 17 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 31 
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองการนำเรื่องขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล วันอังคารที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. [ 17 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 15 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลออกพรรษาและลอยกระทง ปี 2557 [ 17 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 11 
ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 17 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 47 
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ [ 17 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 18 
การเตรียมการป้องกันและแก้ใขปัญญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม [ 17 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 23 
ด่วนที่สุด การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศุนย์พัฒนาเด็ดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ผ่านทางระบบ GFMIS (งวดที่ 3) [ 16 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 78 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 16 กันยายน 2557 [ 16 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 155 
ด่วนที่สุด การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกาาภาคบังคับ รายการเงินค่าช่วยเหลือบุตร เงินสวัสดิการ และค่าเช่าบ้าน เพือ่เบิกจ่ายให้ อปท. [ 16 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 73 
ด่วนที่สุด การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน [ 16 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 60 
การตรวจประเมินโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง [ 15 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 52 
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคม ให้แก่คนพิการ ฯ งวดที่ 2 เพิ่มเติม [ 15 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 66 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม) [ 15 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 110 
คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา [ 15 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 28 
ด่วนที่สุด การกันเงินงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๕๗ ไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 139 
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำร้องการปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัด 1.1 [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 59 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 12 กันยายน 2557 [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 176 
ขอความร่วมมือตรวจรับผลไม้ปลายทาง ของ จ.สงขลา [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 24 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 90