ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ

  วัดดอยพระธาตุ

 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่กุ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนน
  ศุนย์เด็กเล็ก
  อินเตอร์เน็ทตำบล

 
ประชาสัมพันธ์โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแ [ 12 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 57 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นบุค [ 26 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 84 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับต [ 24 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 90 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคคลากรสนับสนุนการสอน) [ 21 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 102 
ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขั้นสำหรับตำแหน [ 12 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 94 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิ [ 29 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 182 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อแต่งตั [ 19 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 95 
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแ [ 16 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 115 
การขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล และการขออนุญาตใช้น้ำบาดาล [ 29 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 100 
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับ [ 21 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 184 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้อง [ 24 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 146 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรง [ 23 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 173 
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2559 [ 16 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 277 
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหน้าวัดดอยพร [ 15 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 348 
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ [ 15 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 219 
อบต.แม่กุ ประกาศเสียภาษีประจำปี 2559 [ 11 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 278 
รายงานผลการประกาศในราชกิจจานุเบกษา [ 21 ธ.ค. 2558 ]   อ่าน 184 
อบต.แม่กุ ให้ผู้มีหน้าที่ เสียภาษีทุกท่าน ยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีตามกำหนอด [ 21 ธ.ค. 2558 ]   อ่าน 207 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยย [ 26 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 298 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถน [ 13 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 290 
 
ทต.แม่จะเรา กิจกรรม "รวมพลคนทำดีเพื่อพ่อ" [ 9 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 12 
ทต.แม่จะเรา โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ธันวาคม 2559 [ 9 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 12 
ทต.แม่จะเรา ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จะเรา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 9 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
   


อบต.แม่กุ ประกาศเสียภาษีประจำปี 2559 [ 28 ม.ค. 2559 ] อ่าน 307 


อบต.แม่กุ ร่วมกับไฟฟ้าแม่สอด ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าเข้าไปยังหมู่บ้านห้วยผักกูดน้อ [ 30 ก.ย. 2558 ] อ่าน 227 
   
แนวทางปฏิบัติกรณีการจัดเก็บภาษีป้ายของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สน.คท.  [ 8 ธ.ค. 2559 ]
การฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการประจำปี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2560 เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.4/ว2543  [ 8 ธ.ค. 2559 ]
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับกระบวนทัศน์บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รองรับทิศทางการบริหารงานขององค์กรในทศวรรษหน้า ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2544  [ 8 ธ.ค. 2559 ]
โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน The 1 book E-Library กศ. มท 0816.3/ว2523 [ข้อมูลรหัส] [คู่มือ]  [ 8 ธ.ค. 2559 ]
การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กอง การศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 กศ. มท 0816.2/ว2476  [ 7 ธ.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (เดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) สน.คท. มท 0808.2/16230-16276 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ธ.ค. 2559 ]
ผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานการนำเสนอโครงการประกวดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนท้องถิ่น ประจำปี 2559 ระดับมัธยมศึกษา กศ. มท 0893.1/ว2541  [ 7 ธ.ค. 2559 ]
โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 กศ. มท 0816.3/ว2522  [ 7 ธ.ค. 2559 ]
การประชุมชี้แจงการสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2535  [ 7 ธ.ค. 2559 ]
ปฏิทินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.3/ว2540  [ 7 ธ.ค. 2559 ]
โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2538 [รายชื่อ]  [ 6 ธ.ค. 2559 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และ Active Learning ให้กับบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0893.1/ว2539  [ 6 ธ.ค. 2559 ]
ข้อมูลการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก กพส. มท 0810.2/ว2529  [ 6 ธ.ค. 2559 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2536  [ 6 ธ.ค. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2537  [ 6 ธ.ค. 2559 ]
แจ้งการทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F งานก่อสร้าง 4 ประเภท ของกรมบัญชีกลาง โดยคณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อให้การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา)ฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ สายธารพระบารมี ครองราชย์ 70 ปี พระราชินี 7 รอบ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2510  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2533  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว6903  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/15977-16050 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/16051-16107 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด มท 0817/ว2525  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2528 [แบบรายงาน] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฎในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2526 [รายการที่ได้รับอนุมัติงบกลางปี 59] [สิงที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [อนุมัติงบกลาง]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2527  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
 
 
พระเอกประจำอบต.แม่กุ สู้ภัยแล้ว (14 พ.ค. 2558)    อ่าน 259  ตอบ 0  
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่กุหลวง (12 พ.ค. 2558)    อ่าน 334  ตอบ 0  
ถนน ลาดยาง หมู่ที่ 4 บ้านปูเต้อ (12 พ.ค. 2558)    อ่าน 218  ตอบ 0  
 
ทต.วังเจ้า สอบถามตำแหน่งค่ะ (9 ธ.ค. 2559)    อ่าน 350  ตอบ 4
สถ.จ.ตาก ร้องเรียนปลัด อบต.น้ำรึม และหัวหน้าส่วนการคลัง อบต.น้ำรึม (1 ธ.ค. 2559)    อ่าน 5628  ตอบ 38
อบต.แม่ตื่น ที่พัก อาหาร (17 พ.ย. 2559)    อ่าน 39  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก อบต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ รับโอนย้าย ตำแหน่ง จพง.ธุรการฯ กองสวัสดิการฯ (16 พ.ย. 2559)    อ่าน 17  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก บุคลากร 3 ภาคเหนือ พบกันที่นี่ เพื่ออนาคต... (14 พ.ย. 2559)    อ่าน 173311  ตอบ 2724
อบต.น้ำรึม น้ำท่วมชุมชนข้างอบต. (13 พ.ย. 2559)    อ่าน 38  ตอบ 0
อบต.ประดาง  (++แนวข้อสอบล่าสุด++) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน(อ่า (10 พ.ย. 2559)    อ่าน 28  ตอบ 0
อบต.ประดาง  (++แนวข้อสอบล่าสุด++) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหาร (10 พ.ย. 2559)    อ่าน 35  ตอบ 0
อบต.ประดาง  (++แนวข้อสอบล่าสุด++) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่ (10 พ.ย. 2559)    อ่าน 25  ตอบ 0
อบต.แม่ระมาด  (++แนวข้อสอบล่าสุด++) พนักงานดับเพลิง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน(อ่ (8 พ.ย. 2559)    อ่าน 33  ตอบ 0
อบต.แม่ระมาด  (++แนวข้อสอบล่าสุด++) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน(อ่านผ่าน (8 พ.ย. 2559)    อ่าน 28  ตอบ 0
อบต.แม่ระมาด  (++แนวข้อสอบล่าสุด++) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉน (8 พ.ย. 2559)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.เชียงทอง  (++ถ้าไม่แน่เราไม่โพส++)แนวข้อสอบล่าสุด นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (8 พ.ย. 2559)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.เชียงทอง (++ถ้าไม่แน่เราไม่โพส++)แนวข้อสอบล่าสุด เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิ (8 พ.ย. 2559)    อ่าน 25  ตอบ 0
อบต.เชียงทอง (++ถ้าไม่แน่เราไม่โพส++)แนวข้อสอบล่าสุด เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสว (8 พ.ย. 2559)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.แม่สลิด  (++ถ้าไม่แน่เราไม่โพส++)แนวข้อสอบล่าสุด พนักงานบริการ กรมพัฒนาสังคมและสว (8 พ.ย. 2559)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.แม่สลิด  (++มาแล้วทีเด็ด เผด็จสนามสอบ++)แนวข้อสอบล่าสุด เจ้าหน้าที่การเงินและบัญช (8 พ.ย. 2559)    อ่าน 25  ตอบ 0
อบต.แม่สลิด  (++มาแล้วทีเด็ด เผด็จสนามสอบ++)แนวข้อสอบล่าสุด พนักงานบริหารทั่วไป 3 สำน (8 พ.ย. 2559)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.แม่ระมาด [[NEW]]ใครเคยสอบตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ กรมคุมประพฤติ บ้างคะ (5 พ.ย. 2559)    อ่าน 32  ตอบ 0
อบต.แม่ระมาด  [[NEW]]ใครเคยสอบตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี (5 พ.ย. 2559)    อ่าน 29  ตอบ 0
   
   
เรื่อง การจัดการประกวดข้อเขียนความประทับใจศิลย์มีต่อครู เนื่องในโอกาศวันครู [ 9 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 4 
โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน [ 9 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 18 
การพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ [ 9 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 15 
โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 [ 9 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 16 
ด่วนมาก การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี 2559 [ 9 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 15 
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการขยายผลและภาคีเครือข่ายร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขยายผลโครงการหลวงแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่น [ 8 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 42 
ด่วนที่สุด เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 7 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 82 
ด่วนที่สุด โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่นอำเภอ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 7 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 61 
แจ้งมติกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับเชียวชาญ [ 7 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 137 
ตรวจสอบและแจ้งรายชื่อผู้ขอรับพระราชทานเครื่องราชฯ [ 7 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 253 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 6 ธันวาคม 2559 [ 7 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 92 
เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุระกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครอง [ 7 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 86 
ด่วนที่สุด เกิดโรคระบาดพิษสุนัขบ้า [ 6 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 56 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นฯ [ 2 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 116 
เรื่อง โครงการพัฒนาครูต้นแบบเสริมสร้างภมูิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย [ 2 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 63 
แบบสำรวจการจัดทำทะเบียนแหล่งน้ำขนาดเล็ก [ 2 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 90 
แจ้้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 1 ธันวาคม 2559 [ 1 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 105 
ด่วนที่สุด การสนับสนุนการดำเนินการโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 30 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 104 
ด่วนที่สุด เรื่อง ขอความอนุเคราะกรอกข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 83 
ด่วนมาก เริื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ [ 30 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 78