ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ

  วัดดอยพระธาตุ

 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่กุ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนน
  ศุนย์เด็กเล็ก
  อินเตอร์เน็ทตำบล

 
ประชาสัมพันธ์องค์การหริหารส่วนตำบลแม่กุ [ 1 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 31 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 13 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 39 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเดินท่อประป [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 44 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารส่งน้ำ [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 38 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเ [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 43 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกร [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 39 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 45 
ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลแม่กุเรื่องแจ้งให้ไปยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำ [ 15 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 75 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 25 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 74 
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 24 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 104 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 10 โครงการ [ 22 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 81 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) [ 11 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 143 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องส้วมโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว [ 11 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 137 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องส้วม ร.ร.ตชด.ศึกษาสงเคาระห์ 2 [ 11 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 144 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.9 [ 5 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 74 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.8 [ 5 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 134 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.10 [ 5 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 71 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.5 [ 5 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 65 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาจ้างถนน คสล. ม.1 [ 5 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 63 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย [ 5 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 71 
 
ทต.วังเจ้า วันเทศบาล 24 เมษายน 2558 [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.แม่จะเรา วันเทศบาล 24 เมษายน 2558 [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 10 
ทต.อุ้มผาง [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 8 
   


ประชาสัมพันธ์อบต.แม่กุ ว่าที่ร้อยโท เอนก พรมมี นายกองค์บริหารส่วนตำบลแม่กุ ร่วม [ 24 เม.ย. 2558 ] อ่าน 21 


ประชาสัมพันธ์ อบตแม่กุ ว่าที่ร้อยโท เอนก พรมมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ ร่ [ 23 เม.ย. 2558 ] อ่าน 14 
   
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว829  [ 24 เม.ย. 2558 ]
การรายงานผลการขอส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียน สังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว827  [ 24 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/6584-6588 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 เม.ย. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558) ในส่วนที่ขาด ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว820 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 เม.ย. 2558 ]
การป้องกันอันตรายและความเสียหาย กรณีพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว824  [ 24 เม.ย. 2558 ]
แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว818  [ 24 เม.ย. 2558 ]
การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว822  [ 24 เม.ย. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558) ในส่วนที่ยังขาด ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว819 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 เม.ย. 2558 ]
ขอให้เฝ้าระวังเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย สน.สส. มท 0891.4/ว825  [ 23 เม.ย. 2558 ]
ทุนรัฐบาลมาเลเซีย ภายใต้ Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP) สน.พส. มท 0810.4/ว817  [ 23 เม.ย. 2558 ]
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544 กค. มท 0803/ว816  [ 23 เม.ย. 2558 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายการ ของหนังสือ สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว792 ลว 20 เม.ย.2558 เรื่อง การดำเนินการตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ฯ สน.สส. มท 0891.4/ว810  [ 23 เม.ย. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว813  [ 23 เม.ย. 2558 ]
การมอบอำนาจติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตบ. มท 0805/ว2171  [ 23 เม.ย. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว670  [ 23 เม.ย. 2558 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อปท.) สน.คท. มท 0808.5/ว22  [ 22 เม.ย. 2558 ]
คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคลในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติเสริมสร้างความเข้าใจตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พิธีสารเลือกรับ และการคุ้มครองเด็กในอาเซียน ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว808  [ 22 เม.ย. 2558 ]
ระบบรายงานการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศ อปท. ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.3/ว807  [ 22 เม.ย. 2558 ]
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว792  [ 22 เม.ย. 2558 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว802 [รุ่น 7] [รุ่น 8]  [ 21 เม.ย. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สน.บถ. มท 0809.2/ว797  [ 21 เม.ย. 2558 ]
การเบิกจ่ายกรณีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสำหรับสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว2258  [ 21 เม.ย. 2558 ]
โครงการอบรมหลักสูตร (ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่) สน.บถ. มท 0809.1/ว1  [ 21 เม.ย. 2558 ]
โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว795  [ 20 เม.ย. 2558 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและวิเคราะห์งบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว790  [ 17 เม.ย. 2558 ]
 
 
รับสมัคร ผู้จัดการสำนักงาน โรงงานการ์เม้นท์ (20 ธ.ค. 2556)    อ่าน 300  ตอบ 0  
ต้องการด่วน (13 ส.ค. 2556)    อ่าน 346  ตอบ 0  
 
ทต.ทุ่งกระเชาะ อยากให้เทศบาลช่วยควบคุมดูแลหน่อย (24 เม.ย. 2558)    อ่าน 11  ตอบ 0
ทต.ทุ่งหลวง แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ (23 เม.ย. 2558)    อ่าน 7  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก รับโอน/ย้าย เจ้าพนักงานพัสดุ (22 เม.ย. 2558)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.ตลุกกลางทุ่ง เรื่อง หัวพันธุ์บุกเนื้อทราย (21 เม.ย. 2558)    อ่าน 13  ตอบ 1
อบต.วังจันทร์ ขายเครื่องพิมพ์เช็คอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เครื่องพิมพ์สมุดบัญชี เครื่ (17 เม.ย. 2558)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.น้ำรึม นักบริหารสาธารณสุข (16 เม.ย. 2558)    อ่าน 40  ตอบ 1
ทต.บ้านตาก รับออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารครับ (16 เม.ย. 2558)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.สามหมื่น สอบถามตำแหน่งป้องกันฯ (11 เม.ย. 2558)    อ่าน 32  ตอบ 0
ทต.บ้านตาก สอบถามตำแหน่งป้องกันฯ (11 เม.ย. 2558)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.วังหิน ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) (11 เม.ย. 2558)    อ่าน 67  ตอบ 1
สถ.จ.ตาก อบต.ไหนรับโอนย้าย (11 เม.ย. 2558)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.แม่ท้อ สอบถามตำแหน่งป้องกันฯ (9 เม.ย. 2558)    อ่าน 28  ตอบ 0
ทต.ทุ่งหลวง ป้องกัน (9 เม.ย. 2558)    อ่าน 33  ตอบ 0
อบต.แม่ตื่น สอบถามตำแหน่งป้องกันฯ (9 เม.ย. 2558)    อ่าน 32  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นส (9 เม.ย. 2558)    อ่าน 23  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก อบต.ไหนในตากรับโอนย้ายนักป้องกันฯบ้างครับ (1 เม.ย. 2558)    อ่าน 37  ตอบ 1
อบต.ตลุกกลางทุ่ง นักบริหารสาธารณสุข (26 มี.ค. 2558)    อ่าน 43  ตอบ 1
อบต.ช่องแคบ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค (25 มี.ค. 2558)    อ่าน 1889  ตอบ 2
อบต.พบพระ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (16 มี.ค. 2558)    อ่าน 7858  ตอบ 19
สถ.จ.ตาก โอนย้ายตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (10 มี.ค. 2558)    อ่าน 94  ตอบ 0
   
   
การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี (รายงานเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ 2557-2558 [ 21 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 123 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมศิลปากรสัญจร [ 23 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 31 
ขอทราบผลการดำเนินงานตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2557 และ 2558 ของสถานีอนามัยที่ได้รับการถ่ายโอน [ 23 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 30 
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน [ 23 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 35 
แจ้งรายชื่อนายทะเบียนของ อปท. ที่ยังไม่ได้ยื่นขอ Username/Password [ 23 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 59 
ยกเลิกหลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กรณีวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น [ 22 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 30 
การสำรวจข้อมูลพนักงานตรวจโรคสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 32 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 22 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 61 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) [ 22 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 63 
ขอเชิญประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ [ 22 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 39 
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี อปท. ประจำวันที่ 22 เมษายน 2558 [ 22 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 55 
เปลี่ยนแปลงเวลาการคัดเลือกเพื่อสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ [ 22 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 50 
ขอเชิญประชุมนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล เพื่อคัดเลือกกันเองเป็นผู้แทนเทศบาล ในคณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัยฯ และคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ฯ ใน ก.ท.จ.ตาก วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตากส่งแบบตอบรับภายในวันท [ 22 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 68 
ขอเชิญประชุมประธานสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีคัดเลือกผูัแทนเทศบาล ใน ก.ท.จ.ตาก แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตาก ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ [ 22 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 54 
ขอเชิญประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตาก [ 22 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 57 
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี๑ประจำปี 2558(ส่งจังหวัดภายในวันที่ 27 เม.ย. 2558 [ 21 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 33 
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี อปท. ประจำวันที่ 20 เมษายน 2558 [ 21 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 70 
เชิญประชุมนายกเทศมนตรีเพื่อคัดเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนระดับจังหวัด 1 คน [ 21 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 57 
โครงการจัดการประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งทีึ่ 12 [ 21 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 33 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมนา อบรม ณ ต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 47