ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ

  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงไร่ขวัญข้าว

 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่กุ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนน
  ศุนย์เด็กเล็ก
  อินเตอร์เน็ทตำบล

 
ขอเชิญร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 21 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 28 
ประชาสัมพันธ์องค์การหริหารส่วนตำบลแม่กุ [ 1 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 60 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 13 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 60 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเดินท่อประป [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 59 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารส่งน้ำ [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 49 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเ [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 54 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกร [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 52 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 66 
ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลแม่กุเรื่องแจ้งให้ไปยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำ [ 15 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 95 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 25 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 91 
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง [ 22 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 116 
ประชาสัมพันธ์ปิดงบประมาณประจำปี 2557 ของอบต.แม่กุ [ 20 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 94 
 
ทต.บ้านตาก ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน783รายกา [ 27 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
ทต.อุ้มผาง มหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน แชลแลนเดย์ ประจำปี 2558 [ 27 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 14 
อบต.นาโบสถ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 27 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
   


ประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษ [ 19 พ.ค. 2558 ] อ่าน 19 


โครงการเปิดโลกสดใส เพื่อสูงวัยได้มองเห็น(ด้วยการผ่าตัดตาต้อกระจก) [ 19 พ.ค. 2558 ] อ่าน 14 
   
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1062 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 พ.ค. 2558 ]
แนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.2/ว1063 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 27 พ.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อให้ข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฯ ในรุ่นที่ 6/1 และ 8/1 สน.บถ. มท 0809.4/ว1064 [รุ่น 6/1] [รุ่น 8/1]  [ 27 พ.ค. 2558 ]
การจัดทำข้อมูลบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและพนักงานครูในสถานศึกษาที่ได้รับการปรับเงินเดือนเพิ่ม 1 ขั้น ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1060 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 พ.ค. 2558 ]
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1055 [แบบรายงาน]  [ 26 พ.ค. 2558 ]
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรม การประปานครหลวง ครั้งที่ 4 สน.กศ. มท 0893.2/ว1046  [ 26 พ.ค. 2558 ]
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว1045  [ 26 พ.ค. 2558 ]
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MONBUKAGAKUSHO:MEXT) สำหรับนักเรียนไทย ประจำปี 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว1044  [ 26 พ.ค. 2558 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1027  [ 25 พ.ค. 2558 ]
ทุนภายใต้โครงการ UNESCO/People s Republic of China - The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme ประจำปี 2558 - 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว1048  [ 25 พ.ค. 2558 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.พส. มท 0810.4/ว1047  [ 25 พ.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 5 สน.คท. มท 0808.2/7514-7531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้สินไหมทดแทนจากการกระทำละเมินของเจ้าหน้าที่ สน.กม. มท 0804.4/ว2853  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว16  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน สน.กศ. มท 0893.2/ว1037  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สู่การประเมินในชั้นเรียน ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว1036  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 3 สน.กศ. มท 0893.4/ว1025 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 2 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1024 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 1 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1023 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 13 สพบ. มท 0807.4/ว1032  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 12 สพบ. มท 0807.4/ว1031  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 11 สพบ. มท 0807.4/ว1030  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 10 สพบ. มท 0807.4/ว1029  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในงานด้านบริหาร สล. มท 0801.1/ว11  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว10  [ 21 พ.ค. 2558 ]
 
 
พระเอกประจำอบต.แม่กุ สู้ภัยแล้ว (14 พ.ค. 2558)    อ่าน 30  ตอบ 0  
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่กุหลวง (12 พ.ค. 2558)    อ่าน 25  ตอบ 0  
ถนน ลาดยาง หมู่ที่ 4 บ้านปูเต้อ (12 พ.ค. 2558)    อ่าน 23  ตอบ 0  
 
อบต.ท่าสายลวด จำหน่ายอุปกรณ์ ครุภัณฑ์การสาธารณสุข. สุขตรวจสารเสพติดทุกชนิด. ราคาถูก (28 พ.ค. 2558)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.ท่าสายลวด จำหน่ายอุปกรณ์ ครุภัณฑ์การสาธารณสุข. สุขตรวจสารเสพติดทุกชนิด. ราคาถูก (28 พ.ค. 2558)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.ท่าสายลวด จำหน่ายอุปกรณ์ ครุภัณฑ์การสาธารณสุข. สุขตรวจสารเสพติดทุกชนิด. ราคาถูก (28 พ.ค. 2558)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.ท่าสายลวด จำหน่ายอุปกรณ์ ครุภัณฑ์การสาธารณสุข. สุขตรวจสารเสพติดทุกชนิด. ราคาถูก (28 พ.ค. 2558)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.มหาวัน สมัครครู (27 พ.ค. 2558)    อ่าน 28  ตอบ 1
อบต.พระธาตุผาแดง จำหน่าย –>ชุดตรวจmetamphetamineในปัสสาวะ ราคาถูกสุดๆๆ ขายปลีก-ส่ง  (26 พ.ค. 2558)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.พระธาตุผาแดง จำหน่าย –>เครื่องพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท น้ำยาฉีดพ่นหมอกควัน ในราคาพิเศษที่คุณพ (26 พ.ค. 2558)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.พะวอ จำหน่าย –>เครื่องพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท น้ำยาฉีดพ่นหมอกควัน ในราคาพิเศษที่คุณพ (26 พ.ค. 2558)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.พะวอ จำหน่าย –>ชุดตรวจmetamphetamineในปัสสาวะ ราคาถูกสุดๆๆ ขายปลีก-ส่ง  (26 พ.ค. 2558)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.รวมไทยพัฒนา ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีปีใหม่ม้ง (25 พ.ค. 2558)    อ่าน 13  ตอบ 2
อบต.พระธาตุผาแดง น้ำประปาหมู่บ้านค้างภิบาล (23 พ.ค. 2558)    อ่าน 15  ตอบ 1
อบต.พระธาตุผาแดง เว็บไซต์ อบต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (23 พ.ค. 2558)    อ่าน 16281  ตอบ 63
ทต.วังเจ้า สอบถามตำแหน่งว่างของเทศบาลตำบลวังเจ้า (21 พ.ค. 2558)    อ่าน 61  ตอบ 1
สถ.จ.ตาก ที่ไหนรับโอนย้ายบ้าง (20 พ.ค. 2558)    อ่าน 1642  ตอบ 18
อบต.แม่กุ พระเอกประจำอบต.แม่กุ สู้ภัยแล้ว (14 พ.ค. 2558)    อ่าน 30  ตอบ 0
อบต.แม่กุ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่กุหลวง (12 พ.ค. 2558)    อ่าน 25  ตอบ 0
อบต.แม่กุ ถนน ลาดยาง หมู่ที่ 4 บ้านปูเต้อ (12 พ.ค. 2558)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.แม่กุ ถนน คสล หมู่ที่ 4 บ้านปูเต้อ - หมู่ที่ 10 บ้านโกช่วย (12 พ.ค. 2558)    อ่าน 21  ตอบ 0
อบต.แม่กุ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(ไร่ขวัญข้าว) (12 พ.ค. 2558)    อ่าน 25  ตอบ 0
อบต.แม่กุ รับสมัคร ผู้จัดการสำนักงาน โรงงานการ์เม้นท์ (12 พ.ค. 2558)    อ่าน 335  ตอบ 1
   
   
การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตฯ [ 27 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 67 
การส่งมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยและสิ่งแวดล้อม [ 27 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 11 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ิ(เพิ่มเติม) [ 27 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 28 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็ปไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 37 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 27 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 40 
ด่วนที่สุด การจัดส่งคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้กับสำนักงาน ก.พ.ร. [ 27 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 32 
รายงานการประชุมชี้แจงการติดตามและเร่งรัดฯ [ 26 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 56 
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2558 [ 26 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 21 
การฝึกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อและเทคโนโลยี่สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน [ 26 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 27 
รายงานสถานการณณ์ไข้เลือดออก [ 26 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 27 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิยัติการว่าด้วยแนทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษา สำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2558 [ 26 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 40 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 [ 26 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 116 
แจ้งโอนเงินภาษีธรุกิจเฉพาะ วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 [ 26 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 94 
เชิญประชุมเร่งรัดและติดตามการเบิกจ่าย (อบต.แม่ท้อ) [ 25 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 36 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 [ 25 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 140 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 72 
ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลในเทศบาลขนาดกลาง (เดิม) [ 25 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 56 
ขอเชิญประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตาก [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 81 
ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนร่วมดำเนินงานรัฐบาลภายใต้โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 47 
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 71