พืชผักสวนครัว  


แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แม่กุหลวง (ไร่ขวัญข้าว)

 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่กุ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนน
  ศุนย์เด็กเล็ก
  อินเตอร์เน็ทตำบล

 
ร่างประกาศและเอกสารซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้าเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ป [ 4 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 26 
อบต.แม่กุ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 25 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 16 
อบต.แม่กุกำหนดราคากลางรถกระเช้าไฟฟ้า [ 25 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 15 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.10 [ 20 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 14 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.5 บ [ 20 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 14 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.1 บ [ 20 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 15 
อบต.แม่กุประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 2 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 30 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง [ 8 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 88 
อบต.แม่กุประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 8 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 77 
อบต.แม่กุ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 19 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 87 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบป [ 20 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 94 
อบต.แม่กุ ประชาสัมพัฯการจัดเก็บภาษีประจำปี 2561 [ 20 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 118 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 20 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 86 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นประจำ [ 8 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 88 
ประองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง การยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภ [ 8 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 87 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเ [ 8 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 86 
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 [ 8 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 92 
กำหนดการ โครงการประชาคมหมู่บ้าน [ 30 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 82 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 27 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 91 
การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2561 [ 16 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 101 
 
ทต.ทุ่งกระเชาะ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ [ 25 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.วังเจ้า กองสาธารณสุข ดำเนินการพ่นสารเคมี และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย วันที่ 25 พ [ 25 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าสายลวด ตัวแทนจากเทศบาลตำบลท่าสายลวดลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมผู้ยากจนยากไร้และผู้ป่วยยากจ [ 25 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
   
   
หารือการทำบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนของการไฟฟ้าและการประปา สน.คท. มท 0808.2/ว1455  [ 24 พ.ค. 2561 ]
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 4 และประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 5 กศ. มท 0816.3/6721 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2561 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 24 พ.ค. 2561 ]
อนุมัติใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1515  [ 24 พ.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ชายแดนภาคใต้เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ สน.คท. มท 0808.2/6668-6671 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2561 ]
การดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy) ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว1497 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 24 พ.ค. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 4/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1498 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/6579-6630 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ค. 2561 ]
รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม ด้านสื่อมวลชน และด้านสุขภาพอนามัย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1511  [ 23 พ.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1491  [ 23 พ.ค. 2561 ]
ระบบรายงานการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ด่วน สน.คท. มท 0808.3/ว1483  [ 22 พ.ค. 2561 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กพส. มท 0810.3/ว1489  [ 22 พ.ค. 2561 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน กศ. มท 0816.3/ว1481 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1]  [ 22 พ.ค. 2561 ]
การรับรองครูและผู้ดูแลเด็ก "โครงการส่งเสริมสมรรถนะเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิต" กศ. มท 0816.4/ว1477 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 22 พ.ค. 2561 ]
การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน และการยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1482 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 21 พ.ค. 2561 ]
การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระของ อปท. (ค่าน้ำประปา) กพส. มท 0810.8/ว1478 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ค. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 สน.คท. มท 0808.2/ว1461  [ 21 พ.ค. 2561 ]
จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสิทธิการเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สน.คท. มท 0808.2/ว1460  [ 21 พ.ค. 2561 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว1476 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 21 พ.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1467  [ 18 พ.ค. 2561 ]
ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2561 สล.  [ 18 พ.ค. 2561 ]
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1462  [ 18 พ.ค. 2561 ]
การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ.  [ 18 พ.ค. 2561 ]
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1441  [ 18 พ.ค. 2561 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1448  [ 18 พ.ค. 2561 ]
 
 
สอบถามการรับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินฯ (24 ม.ค. 2560)    อ่าน 369  ตอบ 1  
พระเอกประจำอบต.แม่กุ สู้ภัยแล้ว (14 พ.ค. 2558)    อ่าน 449  ตอบ 0  
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่กุหลวง (12 พ.ค. 2558)    อ่าน 506  ตอบ 0  
 
ทต.บ้านตาก เงินค่าอุปกรณ์ก่อส้างบ้านช่วงที่เกิดวาตภัย (19 พ.ค. 2561)    อ่าน 7  ตอบ 0
ทต.อุ้มผาง ขอถังขยะเพิ่มทุกประเภท ที่ตลาดสดชั่วอุ้มผางค่ะ (8 พ.ค. 2561)    อ่าน 15  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ตำแหน่งว่าง อปท.จ.ตาก (30 เม.ย. 2561)    อ่าน 20629  ตอบ 161
อบต.มหาวัน ฟุตบอลจะเตะกันเป็นลีก และแต่ละประเทศก็จะมีลีกของตัวเอง (23 เม.ย. 2561)    อ่าน 32  ตอบ 0
อบต.ป่ามะม่วง สมุนไพร ยารักษาโรคทั่วไป (30 มี.ค. 2561)    อ่าน 63  ตอบ 0
อบต.ย่านรี เว็บไซต์ อบต.ย่านรี จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 มี.ค. 2561)    อ่าน 109  ตอบ 0
อบต.ป่ามะม่วง รบกวนสอบถามตำแหน่งว่าง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ (28 มี.ค. 2561)    อ่าน 69  ตอบ 0
อบต.พระธาตุผาแดง น้ำประปาหมู่บ้านค้างภิบาล (28 มี.ค. 2561)    อ่าน 109  ตอบ 2
อบต.พระธาตุผาแดง อยากทราบว่าอาคารที่ข้าง อ.บ.ต พระธุาตุผาแดงสร้างได้อย่างไง (18 มี.ค. 2561)    อ่าน 100  ตอบ 0
อบต.พระธาตุผาแดง อยากทราบแนวทางแก้ปัญหาน้ำประปาในหมู่บ้าน (17 มี.ค. 2561)    อ่าน 1351  ตอบ 2
อบต.พระธาตุผาแดง น้ำปะปาบ้านค้างภิบาล (16 มี.ค. 2561)    อ่าน 667  ตอบ 9
อบต.ท้องฟ้า เว็บไซต์ อบต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 มี.ค. 2561)    อ่าน 1164  ตอบ 1
อบต.แม่สลิด เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (8 มี.ค. 2561)    อ่าน 137  ตอบ 0
อบต.ขะเนจื้อ หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (1 มี.ค. 2561)    อ่าน 224  ตอบ 0
อบต.พระธาตุผาแดง นายก อ.บ.ต ช่วยประกาศตอนเช้าวันธรรมดาและวันหยุดสัก7โมงเช้าได้เปล่าครับ (24 ก.พ. 2561)    อ่าน 155  ตอบ 0
อบต.โมโกร เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา (13 ก.พ. 2561)    อ่าน 176  ตอบ 0
อบต.เชียงทอง เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา (13 ก.พ. 2561)    อ่าน 127  ตอบ 0
อบต.แม่ท้อ สอบถามตำแหน่งค่ะ (2 ก.พ. 2561)    อ่าน 782  ตอบ 4
อบต.ขะเนจื้อ เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา (31 ม.ค. 2561)    อ่าน 171  ตอบ 0
อบต.น้ำรึม สอบถามเรื่องการทำถนน ม.11 ต.น้ำรึม (31 ม.ค. 2561)    อ่าน 199  ตอบ 7
   
   
แจ้งสรุปมติ ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่5/2561 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 [ 25 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 50 
แจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ตาก 5/2561 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 [ 25 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 30 
โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"  [ 25 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ขอความร่วมมือดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดการรายงานข้อมูลถนนในเขตพื้นที่ [ 25 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
ด่วนที่สุด แจ้งขอเปลี่ยนแปลงเวลา และสถานที่การประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดตาก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ [ 25 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 21 
การซักซ้อมการเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา [ 25 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 32 
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 25 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 27 
ประชาสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาวะ ด้วยจักรยาน ตามโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ปี๓ [ 25 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 27 
ประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรม [ 25 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 25 
ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒฺิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 43 
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ส่งผลงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 29 
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 55 
ด่วนที่สุด ระบบรายงานการเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง INFO [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 47 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน “เจ้าพระยา ป่าสัก ลพบุรี Expo 2018” [ 23 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 30 
แจ้งโอนเงินอุดเฉพาะกิจ [ 23 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 53 
ด่วนที่สุด คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น LSS ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) [ 23 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 53 
แจ้งผลการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑ [ 23 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 41 
ด่วนที่สุด การขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าไม้เพื่อเป็นสถานที่กำจัดขยะสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 23 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 70 
ด่วนที่สุด กำหนดการประเมิน "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ) Local Sufficency School : LSS ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) [ 23 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 38 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล [ 23 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 63