ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ

  วัดดอยพระธาตุ

 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่กุ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนน
  ศุนย์เด็กเล็ก
  อินเตอร์เน็ทตำบล

 
ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน "ประเพณีวันช้างไทย" ในวันที่ 13 มีนาคม 2557 ณ สำ [ 11 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 55 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาจ้างโครงการสร้างห้องน้ำสำหรับโรงเรียน ตชด.ศึกษาสงเคราะห์ 2 [ 21 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 91 
ขอประชาสัมพันธ์ "โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ." [ 25 ธ.ค. 2556 ]   อ่าน 58 
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลแ [ 13 ธ.ค. 2556 ]   อ่าน 71 
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก [ 10 ก.ค. 2556 ]   อ่าน 265 
 
อบต.พระธาตุผาแดง [ 25 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 0 
ทต.ทุ่งกระเชาะ วันเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๗ [ 25 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.แม่ระมาด [ 24 เม.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
   


วันปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2556 โรงเรียน ตชต ศึกษาสงเคราะห์ 2 สังกัด อบต.แม่กุ [ 25 มี.ค. 2557 ] อ่าน 69 


"ประเพณีวันช้างไทย" ในวันที่ 13 มีนาคม 2557 ณ สำนักสงฆ์บ้านปูเต้อ หมู [ 13 มี.ค. 2557 ] อ่าน 75 
   
เปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว636  [ 24 เม.ย. 2557 ]
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว635  [ 24 เม.ย. 2557 ]
ขอความร่วมมือรายงานผลตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พร้อมรับประชาคมอาเซียนครั้งที่ 2 สน.สส. มท 0891.3/ว 634 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 เม.ย. 2557 ]
ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี พ.ศ. 2557 สน.สส. มท 0891.3/ว 628 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 เม.ย. 2557 ]
การขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขัน กค. มท 0803/ว 632  [ 24 เม.ย. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2557) ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว629 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 เม.ย. 2557 ]
ขอเชิญรับชมรายการ (ทันสถานการณ์บ้านเมือง) ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว6  [ 23 เม.ย. 2557 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว630  [ 23 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 10-12 สน.บถ. มท 0809.4/ว631  [ 23 เม.ย. 2557 ]
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว623  [ 23 เม.ย. 2557 ]
ซักซ้อมการติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ตบ. มท 0805/ว933  [ 23 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 รุ่นที่ 4 สน.กศ. มท 0893.4/ว610  [ 23 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 รุ่นที่ 3 สน.กศ. มท 0893.4/ว609  [ 23 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 รุ่นที่ 2 สน.กศ. มท 0893.4/ว608  [ 23 เม.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 รุ่นที่ 1 สน.กศ. มท 0893.4/ว607  [ 23 เม.ย. 2557 ]
การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว625  [ 22 เม.ย. 2557 ]
สำรวจข้อมูลการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว626  [ 22 เม.ย. 2557 ]
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว622  [ 22 เม.ย. 2557 ]
การปฏิบัติในการขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่ และการก่อสร้างอาคารของทางราชการ สล. มท 0801.2/ว604  [ 22 เม.ย. 2557 ]
โครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ใหม่ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว47 [รายชื่อ]  [ 22 เม.ย. 2557 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สน.มถ.  [ 21 เม.ย. 2557 ]
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว619  [ 21 เม.ย. 2557 ]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการและหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/ว618  [ 21 เม.ย. 2557 ]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว612  [ 21 เม.ย. 2557 ]
การรับประกันต่อความชำรุดบกพร่องของเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว616  [ 21 เม.ย. 2557 ]
 
 
รับสมัคร ผู้จัดการสำนักงาน โรงงานการ์เม้นท์ (20 ธ.ค. 2556)    อ่าน 88  ตอบ 0  
ต้องการด่วน (13 ส.ค. 2556)    อ่าน 165  ตอบ 0  
 
อบต.แม่ปะ ขยะ (23 เม.ย. 2557)    อ่าน 9  ตอบ 1
สถ.จ.ตาก ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกันภัยรถยนต์ทั่วไทย โทร.086- (23 เม.ย. 2557)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.แม่ตื่น นักบริหารงานคลัง (23 เม.ย. 2557)    อ่าน 10  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrungbroker รับสมัครตัวแทนขายประกันภัยรถยนต์ทั่วไทย โทร.086- (22 เม.ย. 2557)    อ่าน 6  ตอบ 0
ทต.อุ้มผาง ขอเชิญสมัครอบรม “เทคนิคก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ” วันที่ 14-16 พฤษภา (17 เม.ย. 2557)    อ่าน 14  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ขอทราบระเบียบการลาออกของพนักงานจ้างตามภารกิจจ้า (11 เม.ย. 2557)    อ่าน 4146  ตอบ 10
สถ.จ.ตาก ผู้สอบแข่งขันอบต.แม่ปะ อ.แม่สอด (10 เม.ย. 2557)    อ่าน 5655  ตอบ 76
สถ.จ.ตาก ต้องการสอบเปลี่ยนสายงานเป็น "นักพัฒนาชุมชน 3-5/6" (9 เม.ย. 2557)    อ่าน 8708  ตอบ 47
สถ.จ.ตาก ความทุกข์ข้าราชการประจำ (9 เม.ย. 2557)    อ่าน 24  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก รับพยาบาลวิชาชีพ (9 เม.ย. 2557)    อ่าน 22  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก อยากย้ายกับตาก (9 เม.ย. 2557)    อ่าน 685  ตอบ 7
ทต.ทุ่งหลวง ขอเชิญสมัครอบรม “การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย SketchUp” วันที่ 21-25 เมษายน 2 (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 23  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก หนึ่งจังหวัด หนึ่งทะเลสาบ (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 82  ตอบ 1
อบต.พบพระ สอบถาม (6 เม.ย. 2557)    อ่าน 29  ตอบ 0
ทต.พบพระ ศูนย์สุขภาพเทศบาลพบพระ เสื่อมโทรม (5 เม.ย. 2557)    อ่าน 288  ตอบ 5
ทต.พบพระ สอบถามตำแหน่งงานว่าง (4 เม.ย. 2557)    อ่าน 512  ตอบ 4
ทต.พบพระ ประกาศผลสอบครูเทศบาลเมื่อไหร่ครับ (4 เม.ย. 2557)    อ่าน 151  ตอบ 2
สถ.จ.ตาก อบต.สามหมื่น รับโอนย้าย/บรรจุ หลายตำแหน่ง (31 มี.ค. 2557)    อ่าน 954  ตอบ 11
สถ.จ.ตาก ร้องเรียนปลัด อบต.น้ำรึม และหัวหน้าส่วนการคลัง อบต.น้ำรึม (28 มี.ค. 2557)    อ่าน 2908  ตอบ 33
สถ.จ.ตาก ร้องเรียน ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมประธานสภา อบต.น้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก (27 มี.ค. 2557)    อ่าน 884  ตอบ 11
   
   
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขัน [ 31 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 111 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 24 
[ 24 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 11 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 24 เมษายน 2557 [ 24 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 62 
การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั้วไปฯ งวดที่ 4 [ 20 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 144 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 11 เมษายน 2557 [ 11 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 174 
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจากการเดินทางไปทัศนศึกษาด้วยรถโดยสารสาธารณะ [ 8 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 73 
การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2557 [ 8 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 39 
ด่วนที่สุด เร่งรัดติตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่หนังสือ ด่วนที่สุด ตก0023.3/ ว 322 ลงวันที่ 3 เม.ย. 2557 [ 4 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 132 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 3 เมษายน 2557 [ 3 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 176 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม ฯ [ 1 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 107 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ครั้งที่ 2 [ 31 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 161 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ครั้งที่ 1 [ 31 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 149 
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 27 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 111 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 18 มีนาคม 2557 [ 27 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 148 
แจ้งโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯการใช้งานระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) [ 27 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 137 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 27มีนาคม 2557 [ 27 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 189 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 26 มีนาคม 2557 [ 26 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 200 
การตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานที่ทิ้งขยะ [ 24 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 44 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนา อปท.ต้นแบบ ฯ [ 24 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 69