พืชผักสวนครัว  


แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แม่กุหลวง (ไร่ขวัญข้าว)

 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่กุ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนน
  ศุนย์เด็กเล็ก
  อินเตอร์เน็ทตำบล

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง [ 8 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 53 
อบต.แม่กุประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 8 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 52 
อบต.แม่กุ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 19 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 64 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบป [ 20 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 73 
อบต.แม่กุ ประชาสัมพัฯการจัดเก็บภาษีประจำปี 2561 [ 20 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 97 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 20 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 70 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นประจำ [ 8 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 69 
ประองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง การยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภ [ 8 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 65 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเ [ 8 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 68 
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 [ 8 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 66 
กำหนดการ โครงการประชาคมหมู่บ้าน [ 30 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 60 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 27 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 69 
การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2561 [ 16 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 76 
อบต.แม่กุ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 1 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 79 
แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 17 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 87 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุ [ 28 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 78 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 28 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 76 
[ 18 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 92 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแ [ 18 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 91 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหา [ 18 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 92 
 
อบต.ท้องฟ้า [ 22 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.วาเล่ย์ ประกาศสัญญาจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ [ 22 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.วาเล่ย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน [ 22 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
   
   
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว795  [ 21 มี.ค. 2561 ]
ขอแก้ไขหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ กค0803.3/ว707 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เป็นด่วนที่สุด ที่ มท0803.3/ว707 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว794 [เอกสารแนบ]  [ 21 มี.ค. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว774  [ 21 มี.ค. 2561 ]
เลื่อนการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาพร้อมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว787 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว792  [ 21 มี.ค. 2561 ]
สำรวจข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว758 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มี.ค. 2561 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กค. มท 0803.3/ว773  [ 20 มี.ค. 2561 ]
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1535  [ 20 มี.ค. 2561 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค สน.คท. มท 0808.2/ว1536  [ 20 มี.ค. 2561 ]
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) กศ. มท 0816.3/ว765  [ 20 มี.ค. 2561 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว739  [ 20 มี.ค. 2561 ]
แก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอำนวยการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล สน.บถ. มท 0809.2/ว40  [ 20 มี.ค. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว757  [ 19 มี.ค. 2561 ]
การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ กค. มท 0803.3/ว755  [ 19 มี.ค. 2561 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ศปท.สถ. มท 0817/ว756  [ 19 มี.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/2868, 2869 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 มี.ค. 2561 ]
หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว750 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 มี.ค. 2561 ]
หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว749  [ 19 มี.ค. 2561 ]
การปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ด่วนที่สุด กพส. ทม 0810.3/ว688 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มี.ค. 2561 ]
ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 และแจ้งกำหนดการรับรางวัลของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว737  [ 16 มี.ค. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว733  [ 16 มี.ค. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย (งานก่อสร้าง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว734  [ 16 มี.ค. 2561 ]
แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว735  [ 16 มี.ค. 2561 ]
แจ้งข้อกำหนดพิเศษดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว692 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มี.ค. 2561 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว736 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 มี.ค. 2561 ]
 
 
สอบถามการรับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินฯ (24 ม.ค. 2560)    อ่าน 327  ตอบ 1  
พระเอกประจำอบต.แม่กุ สู้ภัยแล้ว (14 พ.ค. 2558)    อ่าน 413  ตอบ 0  
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่กุหลวง (12 พ.ค. 2558)    อ่าน 471  ตอบ 0  
 
อบต.ย่านรี เว็บไซต์ อบต.ย่านรี จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (22 มี.ค. 2561)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.พระธาตุผาแดง อยากทราบว่าอาคารที่ข้าง อ.บ.ต พระธุาตุผาแดงสร้างได้อย่างไง (18 มี.ค. 2561)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.พระธาตุผาแดง น้ำประปาหมู่บ้านค้างภิบาล (17 มี.ค. 2561)    อ่าน 12  ตอบ 1
อบต.พระธาตุผาแดง อยากทราบแนวทางแก้ปัญหาน้ำประปาในหมู่บ้าน (17 มี.ค. 2561)    อ่าน 1271  ตอบ 2
อบต.พระธาตุผาแดง น้ำปะปาบ้านค้างภิบาล (16 มี.ค. 2561)    อ่าน 582  ตอบ 9
อบต.ท้องฟ้า เว็บไซต์ อบต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 มี.ค. 2561)    อ่าน 961  ตอบ 1
อบต.แม่สลิด เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (8 มี.ค. 2561)    อ่าน 68  ตอบ 0
อบต.ขะเนจื้อ หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (1 มี.ค. 2561)    อ่าน 151  ตอบ 0
อบต.พระธาตุผาแดง นายก อ.บ.ต ช่วยประกาศตอนเช้าวันธรรมดาและวันหยุดสัก7โมงเช้าได้เปล่าครับ (24 ก.พ. 2561)    อ่าน 91  ตอบ 0
อบต.โมโกร เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา (13 ก.พ. 2561)    อ่าน 92  ตอบ 0
อบต.เชียงทอง เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา (13 ก.พ. 2561)    อ่าน 75  ตอบ 0
อบต.แม่ท้อ สอบถามตำแหน่งค่ะ (2 ก.พ. 2561)    อ่าน 708  ตอบ 4
อบต.ขะเนจื้อ เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา (31 ม.ค. 2561)    อ่าน 107  ตอบ 0
อบต.น้ำรึม สอบถามเรื่องการทำถนน ม.11 ต.น้ำรึม (31 ม.ค. 2561)    อ่าน 110  ตอบ 7
อบต.วังหิน จะติดต่อชำระภาษีที่ดิน จะทำอย่างไรบ้างครับ (24 ม.ค. 2561)    อ่าน 92  ตอบ 1
อบต.พระธาตุ เว็บไซต์ อบต.พระธาตุ จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (18 ม.ค. 2561)    อ่าน 161  ตอบ 0
อบต.แม่อุสุ เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา (13 ม.ค. 2561)    อ่าน 118  ตอบ 0
อบต.ป่ามะม่วง เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา (13 ม.ค. 2561)    อ่าน 95  ตอบ 0
อบต.แม่ระมาด เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา (13 ม.ค. 2561)    อ่าน 114  ตอบ 0
อบต.ประดาง ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (3 ม.ค. 2561)    อ่าน 116  ตอบ 0
   
   
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 21 มีนาคม 2561 [ 21 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 74 
ด่วนที่สุด แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) [ 21 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 44 
การจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม โครงการติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  [ 21 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 59 
ด่วนที่สุด การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 21 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 49 
ด่วนที่สุด การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๒/๒๕๖๑ [ 20 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 54 
ด่วนที่สุด การดำเนินการของกองทุนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 61 
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาสายงานผู้บริหาร  [ 19 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 71 
ประกาศรับสมัครสายงานผู้บริหาร [ 19 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 62 
ด่วนที่สุด แจ้งคำสั่งให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 19 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 31 
ด่วนที่สุด แจ้งเวียนหนังสือราชการจำนวน ๘ ฉบับ [ 19 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 126 
ด่วนที่สุด การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า [ 16 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 113 
ด่วนที่สุด การสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 84 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมการใช้จ่ายเงินสะสมจากการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไชปัญหาราคายางพาราตกต่ำ [ 16 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 65 
ด่วนที่สุด แม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน [ 16 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 48 
ด่วนที่สุด แจ้งเลื่อนการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดตาก (แจ้งท้องถิ่นอำเภอ) [ 16 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 66 
ด่วนที่สุด แจ้งเลื่อนการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดตาก (แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) [ 16 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 54 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูฯ เพื่อขับเคลื่อนมุ่งสุู่ไทยแลนด์4.0 [ 16 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 53 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูฯ (เพิ่มเติม) [ 16 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 35 
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 51 
ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลมาชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการฯ ในการปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบเดือนมีนาคม 2561) [ 15 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 79