ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ

  วัดดอยพระธาตุ

 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่กุ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนน
  ศุนย์เด็กเล็ก
  อินเตอร์เน็ทตำบล

 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) [ 11 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 21 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องส้วมโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว [ 11 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 19 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องส้วม ร.ร.ตชด.ศึกษาสงเคาระห์ 2 [ 11 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 16 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.9 [ 5 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 27 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.8 [ 5 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 23 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.10 [ 5 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 29 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.5 [ 5 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 23 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาจ้างถนน คสล. ม.1 [ 5 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 20 
อบต.แม่กุประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย [ 5 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 18 
อบต.แม่กุ แจ้งประกาศยกเลิกโครงการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ [ 27 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 34 
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง [ 22 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 60 
ประชาสัมพันธ์ปิดงบประมาณประจำปี 2557 ของอบต.แม่กุ [ 20 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 22 
อบต.แม่กุ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยผักหละ - หนองน้ำเขียว ม. [ 15 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 21 
 
สถ.จ.ตาก (อบต.โมโกร) ประมุลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น ห้องเรีย [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ตาก (ทต.สามเงา) ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขาภิบาลซอย 5 [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ตาก (อบต.ด่านแม่ละเมา) ประมูลจ้างโครงการเสริมผิวลาดยาง สายบ้านปางส้าน บ้านห้วยพลุ [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 3 
   


อบต.แม่กุจัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557 [ 11 พ.ย. 2557 ] อ่าน 46 


อบต.แม่กุร่วมกับ นพค.33 ชาวบ้านแม่กุหลวง ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก บริเวณสระน้ำสาธารณะป [ 8 ส.ค. 2557 ] อ่าน 100 
   
โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2134  [ 20 พ.ย. 2557 ]
รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง สน.กศ. มท 0893.2/ว2133  [ 20 พ.ย. 2557 ]
การสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ณ ประเทศญี่ปุ่น (23rd World Scout Jamboree, 2015 Japan) ด่วน สน.กศ. มท 0893.2/ว2132  [ 20 พ.ย. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ด่วนที่สุด ตบ. มท 0805/ว2135  [ 20 พ.ย. 2557 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2557 สน.มถ. มท 0892.1/ว2129  [ 20 พ.ย. 2557 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.มถ.  [ 19 พ.ย. 2557 ]
การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนในการรับลงทะเบียนผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ สน.สส. มท 0891.3/ว4065  [ 19 พ.ย. 2557 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สน.สส. มท 0891.2/ว2126  [ 18 พ.ย. 2557 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2127  [ 18 พ.ย. 2557 ]
หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว 2098  [ 18 พ.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2123  [ 18 พ.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2122  [ 18 พ.ย. 2557 ]
การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2119  [ 18 พ.ย. 2557 ]
กำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว2116 [บัญชีรายชื่อฯ]  [ 18 พ.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2117  [ 18 พ.ย. 2557 ]
การจัดสรรเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2104  [ 18 พ.ย. 2557 ]
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบบูรณาการภารกิจด้วยกระบวนการแผนชุมชน) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว2102  [ 17 พ.ย. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2110  [ 17 พ.ย. 2557 ]
สำรวจข้อมูลจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่มีอยู่ในพื้นที่ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2109  [ 17 พ.ย. 2557 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง และกำหนดการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สน.บถ. มท 0809.2/ว109  [ 17 พ.ย. 2557 ]
การรายงานข้อมูลการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบประปาฯ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2106  [ 17 พ.ย. 2557 ]
สำรวจงบประมาณของบุคลากรถ่ายโอน สน.บถ. มท 0809.5/ว113 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 17 พ.ย. 2557 ]
การประกาศขึ้นทะเบียนรายชื่อ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ สน.คท. มท 0808.2/ว2092  [ 17 พ.ย. 2557 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดติดตามการดำเนินงานการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2100  [ 14 พ.ย. 2557 ]
ขอให้จัดส่งรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. และโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงคราะห์คนชรา และศูนย์บริการทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2099  [ 14 พ.ย. 2557 ]
 
 
รับสมัคร ผู้จัดการสำนักงาน โรงงานการ์เม้นท์ (20 ธ.ค. 2556)    อ่าน 200  ตอบ 0  
ต้องการด่วน (13 ส.ค. 2556)    อ่าน 275  ตอบ 0  
 
สถ.จ.ตาก ขอสอบถาม การเดินทางไปต่างประเทศ (20 พ.ย. 2557)    อ่าน 16  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ตามหาเพื่อนครับ (17 พ.ย. 2557)    อ่าน 25  ตอบ 0
อบต.ตากออก เครื่องขยายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ GSM900, 1-2-CALL ชัดทุกพื้นที่ จัดส่งทั่วประเทศ (14 พ.ย. 2557)    อ่าน 24  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก แฉ!!! (11 พ.ย. 2557)    อ่าน 4076  ตอบ 46
สถ.จ.ตาก ร้องเรียนปลัด อบต.น้ำรึม และหัวหน้าส่วนการคลัง อบต.น้ำรึม (8 พ.ย. 2557)    อ่าน 3533  ตอบ 36
อบต.พบพระ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 พ.ย. 2557)    อ่าน 7271  ตอบ 18
อบต.สามหมื่น สอบถามตำแหน่งว่าง (3 พ.ย. 2557)    อ่าน 184  ตอบ 1
อบต.นาโบสถ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เปิดช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์ (1 พ.ย. 2557)    อ่าน 3907  ตอบ 28
อบต.พระธาตุผาแดง งานลอยกระทง (30 ต.ค. 2557)    อ่าน 45  ตอบ 0
อบต.วังจันทร์ อบต.ไหนรับโอนเจ้าพนักงานธุรการ 3 บ้างค่ะ (28 ต.ค. 2557)    อ่าน 55  ตอบ 0
ทต.ทุ่งกระเชาะ สอบถามตำแหน่งว่าง (28 ต.ค. 2557)    อ่าน 61  ตอบ 0
อบต.วังหิน ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ (28 ต.ค. 2557)    อ่าน 45  ตอบ 0
ทต.แม่ตาว น้ำท่วม (27 ต.ค. 2557)    อ่าน 121  ตอบ 3
อบต.วาเล่ย์ แจ้งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (27 ต.ค. 2557)    อ่าน 54  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก รับโอนย้าย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (27 ต.ค. 2557)    อ่าน 38  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก นักบริหารงานคลัง ๖ ในตากที่ไหนว่างบ้าง (27 ต.ค. 2557)    อ่าน 51  ตอบ 1
อบต.พะวอ คุณสมบัติของคุณเหมาะกับตำแหน่งใดในการหางาน (26 ต.ค. 2557)    อ่าน 39  ตอบ 0
ทต.ทุ่งกระเชาะ หางานฉะเชิงเทราจุดเด่นที่เหมาะกับตำแหน่งงานที่สมัคร (24 ต.ค. 2557)    อ่าน 29  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก รับโอนย้าย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 2 ไม่มีค่าใช้จ่าย (24 ต.ค. 2557)    อ่าน 53  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก รับโอนย้าย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 2 ไม่มีค่าใช้จ่าย (24 ต.ค. 2557)    อ่าน 44  ตอบ 0
   
   
โครงการสัมนนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 [ 21 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 7 
โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นฯ และโครงการคัดเลือกครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 [ 19 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 30 
โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2558 [ 19 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 29 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 19 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 33 
โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2558 [ 19 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 27 
การประชุมความร่วมมือในการป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควันในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ [ 19 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 48 
ขอความร่วมมือจัดซื้อนมโรงเรียนขององค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2557 [ 19 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 69 
กำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครกงารคืนควาสุขเด็กไทยฉลาดสมวัยด้วยไอโอดีน [ 18 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 53 
หารือแนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 20 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 24 
การตรวจสอบข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก [ 20 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 28 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 19 ตุลาคม 2557 [ 20 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 71 
การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคาร ศพด. ของ อปท.ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 20 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 59 
การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 20 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 25 
ขอส่งรายชื่อ อปท.ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทเบียนทรัพย์สิน(LTAX 3000 และ LTAX GIS) ประจำปีงบประมาณ พศ.2553-2557 [ 20 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 33 
ด่วนที่สุด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ 19 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 33 
แจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง พ.ศ. 2557 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา [ 19 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 32 
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 19 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 26 
ซักซ้อมหลักเกณฑ์การเบิกค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปฝึกอบรมฯ [ 19 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 98 
อบรมนักพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "ครอบครัวศึกษาสำหรับนักพัฒนาครอบครัว" [ 18 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 39 
รายงานข้อมูลโรงเรียนในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) [ 17 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 77