หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
อบต.แม่กุ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ
วิสัยทัศน์
"ตำบลน่าอยู่   ชุมชนเข้มแข็ง
ปลอดยาเสพติด   ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
พร้อมยึดหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี
 
 


พืชผักสวนครัว  

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ  


ท่าน้ำเมย ไทย-เมียนมา สงกราน ปี๋ใหม่เมือง แม่กุบ้านเฮา

งานช้างไทย "ชมรมคนรักช้าง"บ้านปูเต้อ

 
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.แม่กุ อย่างไร
  พึงพอใจ
  ไม่พึงพอใจ

 
 
 
บทบาทภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชน [ 24 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่่งปลูกสร้างเฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 20 
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 ประจ [ 26 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 56 
ประกาศเจตนารมณ์สุจริตโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ ใสสะอาด [ 21 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 56 
รายงานผลแสดงการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1/64 [ 19 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 51 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้ร [ 14 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 54 
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 28 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 98 
งบการเงิน สตง.ตรวจสอบแล้วรับรอง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 23 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 98 
ประกาศขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 190 
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 188 
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้านโกช่วย [ 17 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 146 
ประกาศราคากลางครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้านหนองน้ำเขึียว [ 17 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 140 
ประกาศราคากลางโครงปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้านปูเต้อ [ 17 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 141 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2563 [ 16 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 146 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ [ 13 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 178 
งบแสดงฐานะการเิน และงบประกอบอื่นประจำปีงบประมาณ 2563 ของ อบต.แม่กุ [ 21 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 169 
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลภายนอก เป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 20 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 164 
“ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.แม่กุอย่างไร” บนหน้ [ 20 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 149 
รายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 159 
รายงานผลแสดงการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4/2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 162 
 
ทต.ท่าสายลวด ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เรื่อง สีบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบ [ 26 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ท้องฟ้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 13 
อบต.พระธาตุผาแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 13 
   
   
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) กพส. มท 0810.8/ว378  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 1-5 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว372 [รายชื่อ]  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว371  [ 24 ก.พ. 2564 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว367  [ 24 ก.พ. 2564 ]
ข้อหารือกรณีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว366  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20,22-27 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว364 [รายชื่อ]  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว358  [ 23 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว363  [ 23 ก.พ. 2564 ]
กำหนดให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.2/ว1095 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [บัญชีรายชื่อ]  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการ (เราชนะ) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว343  [ 23 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20,22-40 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว354  [ 23 ก.พ. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลแห่งประเทศไทย กศ. มท 0816.1/ว341  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด กต. มท 0818.4/ว353  [ 23 ก.พ. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว352  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การรายงานผลความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการคนพิการด้านแรงงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว342  [ 23 ก.พ. 2564 ]
ปฏิทินการจัดส่งข้อมูลทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กศ. มท 0816.3/ว338  [ 22 ก.พ. 2564 ]
ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว339  [ 22 ก.พ. 2564 ]
การอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.2/ว348  [ 22 ก.พ. 2564 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว335 [รายชื่อ] [แบบรายงาน]  [ 22 ก.พ. 2564 ]
แจ้งโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว326  [ 22 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 รุ่นที่ 16 - 60 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว344 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.พ. 2564 ]
การดำเนินงานโครงการอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ทั้่ง 5 ด้าน (เฉลี่ยรวม 5 ด้าน น้อยกว่าร้อยละ 70) ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web conference) ฯ กพส. มท 0810.7/ว333  [ 19 ก.พ. 2564 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2563 และมกราคม 2564 สน.คท. มท 0808.3/ว332 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.พ. 2564 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2563 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2  [ 19 ก.พ. 2564 ]
การจัดส่งรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว336  [ 19 ก.พ. 2564 ]
 
 
สอบถามการรับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินฯ (24 ม.ค. 2560)    อ่าน 1190  ตอบ 1  
พระเอกประจำอบต.แม่กุ สู้ภัยแล้ว (14 พ.ค. 2558)    อ่าน 1054  ตอบ 0  
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่กุหลวง (12 พ.ค. 2558)    อ่าน 1050  ตอบ 0  
 


จ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 1 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาเก็บและขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตองค์การบร [ 1 ต.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเดือนกันยายน 2562 โด [ 27 ก.ย. 2562 ]

   
   
ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บข้อมูลโครงการประมูลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 16 
แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับ2 ) พ.ศ. 2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 12 
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นอปท.และหน่วยกำกับติดตามระดับจังหวัด [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 45 
ด่วนที่สุด การนิเทศการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมารตฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 35 
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 34 
กำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาฯ รอบเดือน ตุลาคม 2563 [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 64 
ด่วนที่สุด การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 52 
รายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 57 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนธันวาคม 2563 และมกราคม 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 51 
การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 61 
ปฏิทินการจัดส่งข้อมูลทางกาดรศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 59 
ด่วนที่สุด การดำเนินงานโครงการอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานฯ LPA [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 87 
ขอความร่วมมือตอบแบบรายงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น [ 23 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 220 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 122 
ด่วนที่สุด ติดตามการรายงานผลการตรวจสอบปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ในความรับผิดชอบ [ 23 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 173 
ด่วนที่สุด การจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID - 19 [ 23 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 82 
แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 66 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 [ 23 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 49 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และแจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิตามโครงการเราชนะ [ 23 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 79 
ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง นิยามปฏิบัติ ของคำที่เกี่ยวกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคองสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2563 [ 23 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 41 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 055-039-820