หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
อบต.แม่กุ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ
วิสัยทัศน์
"ตำบลน่าอยู่   ชุมชนเข้มแข็ง
ปลอดยาเสพติด   ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
พร้อมยึดหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี
 
 
 
   
 
 


 
สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด
   
สนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 


 
ส่งเสริมและสนับสนุน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน
   
ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
จัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมและรวมรณรงค์การลดปริมาณขยะ
 


 
จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
   
ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
 


 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
   
จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
   
พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
   
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
 


 
พัฒนาประสิทธิภาพบุคคล
   
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย
   
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานต่างๆ และประชาชนในการพัฒนารายได้
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 055-039-820