หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
อบต.แม่กุ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ
วิสัยทัศน์
"ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน"
 
 


ท่าน้ำเมย ไทย-เมียนมา สงกราน ปี๋ใหม่เมือง แม่กุบ้านเฮา

งานช้างไทย "ชมรมคนรักช้าง"บ้านปูเต้อ

   
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 


 
 
 
ส่งเสริมการสนับสนุนให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ
 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และให้บริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง
 
บำรุงรักษาเอกลักษณ์ ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข สังคมศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
จัดให้มีระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีประสิทธิภาพ และพร้อมรับมือภัยพิบัติ
 
สนับสนุน อรุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่โดยมีส่วนร่วมของประชาชน
 
การบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิ์ภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 055-039-820