หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
อบต.แม่กุ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ
วิสัยทัศน์
"ตำบลน่าอยู่   ชุมชนเข้มแข็ง
ปลอดยาเสพติด   ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
พร้อมยึดหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี
 
 


ท่าน้ำเมย ไทย-เมียนมา สงกราน ปี๋ใหม่เมือง แม่กุบ้านเฮา

งานช้างไทย "ชมรมคนรักช้าง"บ้านปูเต้อ

   
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 


 
 
 
จัดให้มีสาธารณูปโภค สาธารณูปโภค และการวางระบบผังเมืองของท้องถิ่น
 
บำรุง รักษา เอกลักษณ์ ศิลป จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมของท้องถิ่น
 
ส่งเสริม สนับสนุน และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ พัฒนาคุณภาพชีวิต
 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฏร
 
การบริหารการจัดการท้องถิ่นโดยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 055-039-820